Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


10.1. Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0255/2019

(zastępujący B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR,

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0422)

(Projekt rezolucji B8-0257/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Michaela Šojdrová przedstawiła poprawkę ustąną do motywu A. Poprawka została przyjęta.


10.2. Kamerun (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0245/2019

(zastępujący B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR,

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0242/2019

(zastępujący B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

—   Umas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0424)


10.4. Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Wymagana zwykła większość)

Głos zabrali: Helga Stevens w imieniu grupy ECR, aby zwrócić się o przesunięcie głosowania zgodnie z art. 190 ust. 4 Regulaminu, oraz Guillaume Balas (sprawozdawca) przeciwko temu wnioskowi.

W GI przy (291 głosach za, 284 głosach przeciw, 6 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


10.6. Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0426)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.7. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0427)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.8. Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0428)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.9. Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0429)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.10. Europejski Fundusz Obronny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0430)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.11. Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0431)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.12. Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0432)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.13. Program InvestEU ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0433)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienie

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), aby złożyć oświadczenie w imieniu Komisji.


10.14. System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0434)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.15. Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0435)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.16. Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0436)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.17. Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0437)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.18. Zezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0438)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.19. Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0439)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.20. Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0238/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0440)


10.21. Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0241/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0441)

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności