Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


10.1. Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0255/2019

(ersätter B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post et Jo Leinen, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek et Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand et Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0422)

(Resolutionsförslag B8-0257/2019 bortföll.)

Inlägg:

Michaela Šojdrová lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl A. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.


10.2. Kamerun (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 och B8-0254/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0245/2019

(ersätter B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 och B8-0254/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Maria Arena, för S&D-gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić et Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun et Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná et Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano et Laura Agea, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0242/2019

(ersätter B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, för S&D-gruppen ;

—   Charles Tannock för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert et Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga et Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano et Laura Agea, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0424)


10.4. Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0425)


10.5. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(enkel majoritet erfordrades)

Talare: Helga Stevens för ECR-gruppen begärde, med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen, att omröstningen skulle skjutas upp. Guillaume Balas (föredragande)uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (291 röster för, 284 röster emot, 6 nedlagda röster).


10.6. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0426)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.7. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0427)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.8. Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0428)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.9. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0429)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.10. Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0430)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.11. Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0431)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.12. Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0432)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.13. InvestEU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0433)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande för kommissionen.


10.14. Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0434)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.15. Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0435)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.16. Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0436)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.17. Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0437)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.18. Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0438)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.19. Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anne Sander (A8-0437/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0439)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.20. Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0238/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0440)


10.21. En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0241/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0441)

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy