Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας καθώς και την παράταση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

2) από τους βουλευτές

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απασχόληση και την ευρωπαϊκή προτίμηση στις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη (B8-0220/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων με το Κοσσυφοπέδιο (B8-0233/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano και Marco Zullo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενιαία ψηφιακή ταυτότητα: ένα θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτών (B8-0236/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου