Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär samt utbyggnaden av stödprogrammet för strukturreformer (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

2) från ledamöterna

- Dominique Martin. Förslag till resolution om sysselsättning och europeisk preferens för offentlig upphandling i Europa (B8-0220/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om viseringsliberalisering för Kosovo (B8-0233/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano och Marco Zullo. Förslag till resolution om universell digital identitet: en grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare (B8-0236/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy