Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (разискване)
 4.Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (разискване)
 5.Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  6.1.Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
  6.2.Камерун
  6.3.Бруней
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Искане за снемане на имунитет
 9.Състав на Парламента
 10.Време за гласуване
  10.1.Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (гласуване)
  10.2.Камерун (гласуване)
  10.3.Бруней (гласуване)
  10.4.Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания * (гласуване)
  10.5.Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)
  10.6.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)
  10.7.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)
  10.8.Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I (гласуване)
  10.9.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (гласуване)
  10.10.Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)
  10.11.Експозиции под формата на покрити облигации ***I (гласуване)
  10.12.Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (гласуване)
  10.13.Програма InvestEU ***I (гласуване)
  10.14.Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (гласуване)
  10.15.Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (гласуване)
  10.16.Устойчиви органични замърсители ***I (гласуване)
  10.17.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)
  10.18.Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I (гласуване)
  10.19.Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I (гласуване)
  10.20.Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (гласуване)
  10.21.Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.График на следващите заседания
 16.Приемане на протоколите и предаване на приетите текстове
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (191 kb)
02/08/2019 19:06
  Списък на присъствалите (55 kb)
05/06/2019 16:02
 
Протокол (82 kb)
02/08/2019 19:06
  Списък на присъствалите (11 kb)
05/06/2019 16:02
  Резултати от различните гласувания (33 kb)
09/07/2019 02:30
  Поименни гласувания (78 kb)
09/07/2019 03:56
 
Протокол (302 kb)
02/08/2019 19:06
  Списък на присъствалите (79 kb)
05/06/2019 16:02
  Резултати от различните гласувания (144 kb)
09/07/2019 02:30
  Поименни гласувания (476 kb)
09/07/2019 03:56
Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност