Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (συζήτηση)
 5.Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
  
6.2.Καμερούν
  
6.3.Μπρουνέι
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (ψηφοφορία)
  
10.2.Καμερούν (ψηφοφορία)
  
10.3.Μπρουνέι (ψηφοφορία)
  
10.4.Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις * (ψηφοφορία)
  
10.5.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
  
10.6.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (ψηφοφορία)
  
10.10.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I (ψηφοφορία)
  
10.11.Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I (ψηφοφορία)
  
10.12.Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I (ψηφοφορία)
  
10.13.InvestEU ***I (ψηφοφορία)
  
10.14.Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (ψηφοφορία)
  
10.15.Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I (ψηφοφορία)
  
10.16.Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (ψηφοφορία)
  
10.17.Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (ψηφοφορία)
  
10.18.Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
10.19.Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I (ψηφοφορία)
  
10.20.Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
10.21.Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αναφορές
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών και διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (190 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (90 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1305 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (37 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (77 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (295 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (142 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (475 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου