Показалец 
Протокол
PDF 302kWORD 82k
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (разискване)
 4.Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (разискване)
 5.Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  6.1.Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства
  6.2.Камерун
  6.3.Бруней
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Искане за снемане на имунитет
 9.Състав на Парламента
 10.Време за гласуване
  10.1.Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (гласуване)
  10.2.Камерун (гласуване)
  10.3.Бруней (гласуване)
  10.4.Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания * (гласуване)
  10.5.Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)
  10.6.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)
  10.7.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)
  10.8.Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I (гласуване)
  10.9.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (гласуване)
  10.10.Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)
  10.11.Експозиции под формата на покрити облигации ***I (гласуване)
  10.12.Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (гласуване)
  10.13.Програма InvestEU ***I (гласуване)
  10.14.Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (гласуване)
  10.15.Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (гласуване)
  10.16.Устойчиви органични замърсители ***I (гласуване)
  10.17.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)
  10.18.Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I (гласуване)
  10.19.Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I (гласуване)
  10.20.Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (гласуване)
  10.21.Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.График на следващите заседания
 16.Приемане на протоколите и предаване на приетите текстове
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Съобщение на председателството

Вследствие на заключенията на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз между акредитирани парламентарни сътрудници и членове на Европейския парламент, като бяха взети предвид писмените разяснения на съответния член на ЕП и след тя беше изслушана, председателят на ЕП реши да наложи санкция на Maria João Rodrigues, в съответствие с член 11, параграф 6 и член 166 от Правилника за дейността, във връзка с поведението ѝ спрямо нейния акредитиран парламентарен сътрудник, което представлява психически тормоз. Санкцията се състои в порицание.

Решението е било нотифицирано на съответния член на ЕП вчера и тя може по вътрешен ред да подаде до Бюрото жалба срещу решението в съответствие с член 167 от Правилника за дейността. Жалбата спира изпълнението на санкцията.


3. Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (разискване)

Изявление на Комисията: Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Julie Girling, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE.

Изказа се Violeta Bulc.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jens Gieseke, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“ (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.21 от протокола от 18.4.2019 г.


4. Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Wim van de Camp, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Jill Seymour, от името на групата EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jiří Pospíšil и Bill Etheridge.

Изказаха се Violeta Bulc и Deirdre Clune.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 18.4.2019 г.


5. Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Babette Winter и Pervenche Berès, от името на групата S&D.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказа се Lieve Wierinck, от името на групата ALDE.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказаха се Federica Mogherini и Paul Tang.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 18.4.2019 г.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 17.4.2019 г.)


6.1. Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства

Предложения за резолюция B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 и B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová и Nathalie Griesbeck представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Tunne Kelam, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 18.4.2019 г.


6.2. Камерун

Предложения за резолюция B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 и B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Cécile Kashetu Kyenge и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová и Csaba Sógor, също така и по темата на предходното разискване.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 18.4.2019 г.


6.3. Бруней

Предложения за резолюция B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 и B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Neena Gill, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, и Elena Valenciano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 18.4.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.44 ч. в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.

°
° ° °

Председателят направи изявление, в което отдаде почит на 29-те жертви на автобусното произшествие на Мадейра вчера.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Изказа се José Inácio Faria.


8. Искане за снемане на имунитет

Френските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Marie-Christine Arnautu във връзка със съдебна проверка, започната от Парижкия областен съд.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


9. Състав на Парламента

Linda McAvan уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 19 април 2019 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

°
° ° °

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), за да благодари на Парламента за неговото сътрудничество по време на приключващия мандат.

Изказаха се Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada и Alojz Peterle.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


10.1. Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 и B8-0260/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0255/2019

(за замяна на B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 и B8-0260/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE.

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand и Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE

Приема се (P8_TA(2019)0422)

(Предложението за резолюция B8-0257/2019 отпада.)

Изказвания

Michaela Šojdrová внесе устно изменение на съображение А. Изменението беше възприето.


10.2. Камерун (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 и B8-0254/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0245/2019

(за замяна на B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 и B8-0254/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Maria Arena, от името на групата S&D

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano и Laura Agea, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0423)


10.3. Бруней (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 и B8-0251/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0242/2019

(за замяна на B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 и B8-0251/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman и Elmar Brok, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D ;

—   Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Umas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert и Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano и Laura Agea, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0424)


10.4. Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0425)


10.5. Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

Изказаха се Helga Stevens, от името на групата ECR, за да поиска отлагане на гласуването в съответствие с член 190, параграф 4 от Правилника за дейността и Guillaume Balas, (докладчик) срещу това искане.

С поименно гласуване (291 гласа „за“, 284 гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.


10.6. Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0426)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.7. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0427)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.8. Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0428)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.9. Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0429)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.10. Европейски фонд за отбрана ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0430)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.11. Експозиции под формата на покрити облигации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0431)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.12. Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0432)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.13. Програма InvestEU ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0433)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказване

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност), за да направи изявление от името на Комисията.


10.14. Среда за европейско морско обслужване на едно гише ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на Директива 2010/65/ЕС [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0434)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.15. Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0435)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.16. Устойчиви органични замърсители ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0436)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.17. Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0437)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.18. Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави. [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0438)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.19. Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0439)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


10.20. Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0238/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0440)


10.21. Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0241/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0441)


11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от четвъртък 18 април 2019 г.)

Доклад Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Доклад Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Доклад Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Доклад Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Доклад Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek и Eleonora Forenza

Доклад Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложениеB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители - B8-0241/2019
José Inácio Faria и Dobromir Sośnierz.

(Време за гласуване от 17 avril 2019)

Доклад Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


13. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

12 април 2019 г.

(*) име с поверителен характер

(*) Bruno Terriou (№ 0219/2019); (*) (№ 0220/2019); Stefan Jorde (№ 0221/2019); (*) (№ 0222/2019); (*) (№ 0223/2019); (*) (№ 0224/2019); Maarit Nermes (№ 0225/2019); (*) (№ 0226/2019); Dana Mošničková (№ 0227/2019); (*) (№ 0228/2019); Isabelle Thibault (№ 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (№ 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (№ 0231/2019); Bruno Terriou (№ 0232/2019); Christine Gibson (№ 0233/2019); (*) (№ 0234/2019); Rute Sobral (№ 0235/2019); Rui Martins (№ 0236/2019); (*) (№ 0237/2019); (*) (№ 0238/2019); Bruno Terriou (№ 0239/2019); Marios Achelleos (№ 0240/2019); Georges Papageorgiou (№ 0241/2019); José Manuel Lago Costas (№ 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (№ 0243/2019); José Ignacio Domínguez (№ 0244/2019); Bernd Fritz (№ 0245/2019); (*) (№ 0246/2019); Joachim Schulz (№ 0247/2019); Benedetto Rubetti (№ 0248/2019); Fritz Pirker (№ 0249/2019); Renato Lelli (№ 0250/2019); Silvana Casini (№ 0251/2019); Giovanni Piazza (№ 0252/2019); (*) (№ 0253/2019); Cristian Moldovan (№ 0254/2019); (*) (№ 0255/2019); (*) (№ 0256/2019); Alberto González García (№ 0257/2019); (*) (№ 0258/2019); Julian Hopes (№ 0259/2019); (*) (№ 0260/2019); (*) (№ 0261/2019); Fred Woodhead (№ 0262/2019); (*) (№ 0263/2019); (*) (№ 0264/2019); (*) (№ 0265/2019); (*) (№ 0266/2019); (*) (№ 0267/2019); Moustafa Chatzouz (№ 0268/2019); Bruno Terriou (№ 0269/2019); Christine Vukovic (№ 0270/2019); Silvia Oñate Moya (№ 0271/2019); (*) (№ 0272/2019); Jerzy Warszyński (№ 0273/2019); (*) (№ 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (№ 0275/2019); Jorge Caccia (№ 0276/2019); (*) (№ 0277/2019); (*) (№ 0278/2019); (*) (№ 0279/2019); (*) (№ 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (№ 0281/2019); (*) (№ 0282/2019); (*) (№ 0283/2019); (*) (№ 0284/2019); Rosie Walters (№ 0285/2019); Bert Vanhelmont (№ 0286/2019); (*) (№ 0287/2019); Wolfgang Gerber (№ 0288/2019); (*) (№ 0289/2019); (*) (№ 0290/2019); (*) (№ 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (№ 0292/2019); Michele Canesi (№ 0293/2019); (*) (№ 0294/2019); (*) (№ 0295/2019); (*) (№ 0296/2019).

Председателят съобщи, че 12 април 2019 е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 215 от Правилника за дейността, петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост с цел финансиране на незабавни бюджетни мерки по отношение на текущите предизвикателства, свързани с миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността, и на разширяването на Програмата за подкрепа на структурните реформи (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

2) от членове на Парламента

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно заетостта и предпочитанието за европейски предприятия при обществените поръчки в Европа (B8-0220/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно либерализирането на визовия режим с Косово (B8-0233/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano Marco Zullo. Предложение за резолюция относно универсална цифрова идентичност: основно право на всички европейски граждани (B8-0236/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 2 юли 2019 до 4 юли 2019 г.


16. Приемане на протоколите и предаване на приетите текстове

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

Тъй като става въпрос за последната сесия, предвидена за настоящия парламентарен мандат, председателят на ЕП предложи на Парламента членове 192 и 193 от Правилника за дейността да не се прилагат и протоколът от днешното заседание да бъде одобрен на същия ден, както и текстовете, приети по време на настоящата месечна сесия, да бъдат предадени на техните адресати.

Парламентът изрази съгласие с тази процедура и одобри протокола.

°
° ° °

Elena Valenciano беше извинена за отсъствието си от заседанията на 10 и 11 декември 2018 г.

Curzio Maltese беше извинен за отсъствието си от заседанията от септември 2018 г. до април 2019 г.


17. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.53 ч ч.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Хюсменова, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Hookem, Karlsson, Майдел, Nicolai, Ponga

Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност