Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 295kWORD 85k
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (συζήτηση)
 5.Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I (συζήτηση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
6.1.Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων
  
6.2.Καμερούν
  
6.3.Μπρουνέι
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (ψηφοφορία)
  
10.2.Καμερούν (ψηφοφορία)
  
10.3.Μπρουνέι (ψηφοφορία)
  
10.4.Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις * (ψηφοφορία)
  
10.5.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
  
10.6.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (ψηφοφορία)
  
10.10.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I (ψηφοφορία)
  
10.11.Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I (ψηφοφορία)
  
10.12.Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I (ψηφοφορία)
  
10.13.InvestEU ***I (ψηφοφορία)
  
10.14.Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (ψηφοφορία)
  
10.15.Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I (ψηφοφορία)
  
10.16.Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (ψηφοφορία)
  
10.17.Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (ψηφοφορία)
  
10.18.Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
10.19.Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I (ψηφοφορία)
  
10.20.Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
10.21.Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Αναφορές
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών και διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Κατόπιν των συμπερασμάτων της συμβουλευτικής επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις της ενδιαφερόμενης ΒΕΚ και έχοντας ακούσει τη θέση της σχετικά με το ζήτημα, ο Πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση στη Maria João Rodrigues, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 και το άρθρο 166 του Κανονισμού, για τη συμπεριφορά της απέναντι σε διαπιστευμένο κοινοβουλευτικό βοηθό της, η οποία συνιστά ψυχολογική παρενόχληση. Η κύρωση που επιβάλλεται είναι επίπληξη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε χθες στην ενδιαφερόμενη ΒΕΚ και μπορεί η ίδια να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Προεδρείου, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Η προσφυγή αναστέλλει την εφαρμογή της κύρωσης αυτής.


3. Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (2019/2683(RSP))

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.


4. Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Η Deirdre Clune παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Jiří Pospíšil και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Deirdre Clune.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.


5. Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0363/2018)

Ο Paul Tang παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Babette Winter και Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Paul Tang.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.


6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2019)


6.1. Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 και B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Οι Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová και Nathalie Griesbeck παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.


6.2. Καμερούν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 και B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Οι Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cécile Kashetu Kyenge και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová και Csaba Sógor, επίσης σχετικά με το θέμα της προηγούμενης συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.


6.3. Μπρουνέι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 και B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.44 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη των 29 θυμάτων του δυστυχήματος με το λεωφορείο που συνέβη χθες στη Μαδέρα.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Παρεμβαίνει ο José Inácio Faria.


8. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας της Marie-Christine Arnautu στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που έχει δρομολογηθεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


9. Σύνθεση του Σώματος

Η Linda McAvan κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 19ης Απριλίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) για να ευχαριστήσει το Σώμα για τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια της θητείας που λήγει.

Παρεμβαίνουν οι Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada και Alojz Peterle.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


10.1. Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 και B8-0260/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0255/2019

(αντικαθιστά τις B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 και B8-0260/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0422)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0257/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Michaela Šojdrová υποβάλλει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Α. Η προφορική τροπολογία κρατείται.


10.2. Καμερούν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 και B8-0254/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0245/2019

(αντικαθιστά τις B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 και B8-0254/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0423)


10.3. Μπρουνέι (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 και B8-0251/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0242/2019

(αντικαθιστά τις B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 και B8-0251/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0424)


10.4. Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης, εκ μέρους της Eurojust, της συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0425)


10.5. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

Παρεμβαίνουν οι Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία ζητεί αναβολή της ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, και Guillaume Balas (εισηγητής), ο οποίος τοποθετείται κατά του αιτήματος αυτού.

Με ΟΚ (291 υπέρ, 284 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


10.6. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0426)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.7. Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0427)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.8. Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0428)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.9. Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0429)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.10. Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0430)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.11. Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0431)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.12. Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0432)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.13. InvestEU ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0433)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρέμβαση

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας), η οποία προβαίνει σε δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής.


10.14. Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0434)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.15. Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0435)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.16. Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0436)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.17. Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την εγγραφή και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0437)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.18. Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0438)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.19. Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0439)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


10.20. Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0440)


10.21. Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0241/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0441)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 18 Απριλίου 2019)

Έκθεση Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Έκθεση Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Έκθεση Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Έκθεση Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Έκθεση Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek και Eleonora Forenza

Έκθεση Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες - B8-0241/2019
José Inácio Faria και Dobromir Sośnierz.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 17 Απριλίου 2019)

Έκθεση Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (Europarl), "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


13. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 12 Απριλίου 2019

(*) Απόρρητο όνομα

(*) Bruno Terriou (αριθ. 0219/2019)· (*) (αριθ. 0220/2019)· Stefan Jorde (αριθ. 0221/2019)· (*) (αριθ. 0222/2019)· (*) (αριθ. 0223/2019)· (*) (αριθ. 0224/2019)· Maarit Nermes (αριθ. 0225/2019)· (*) (αριθ. 0226/2019)· Dana Mošničková (αριθ. 0227/2019)· (*) (αριθ. 0228/2019)· Isabelle Thibault (αριθ. 0229/2019)· Moisés Llanes Ruiz (αριθ. 0230/2019)· Rafael Sánchez Boyero (αριθ. 0231/2019)· Bruno Terriou (αριθ. 0232/2019)· Christine Gibson (αριθ. 0233/2019)· (*) (αριθ. 0234/2019)· Rute Sobral (αριθ. 0235/2019)· Rui Martins (αριθ. 0236/2019)· (*) (αριθ. 0237/2019)· (*) (αριθ. 0238/2019)· Bruno Terriou (αριθ. 0239/2019)· Marios Achelleos (αριθ. 0240/2019)· Georges Papageorgiou (αριθ. 0241/2019)· José Manuel Lago Costas (αριθ. 0242/2019)· Lorenzo Oliverio Pérez (αριθ. 0243/2019)· José Ignacio Domínguez (αριθ. 0244/2019)· Bernd Fritz (αριθ. 0245/2019)· (*) (αριθ. 0246/2019)· Joachim Schulz (αριθ. 0247/2019)· Benedetto Rubetti (αριθ. 0248/2019)· Fritz Pirker (αριθ. 0249/2019)· Renato Lelli (αριθ. 0250/2019)· Silvana Casini (αριθ. 0251/2019)· Giovanni Piazza (αριθ. 0252/2019)· (*) (αριθ. 0253/2019)· Cristian Moldovan (αριθ. 0254/2019)· (*) (αριθ. 0255/2019)· (*) (αριθ. 0256/2019)· Alberto González García (αριθ. 0257/2019)· (*) (αριθ. 0258/2019)· Julian Hopes (αριθ. 0259/2019)· (*) (αριθ. 0260/2019)· (*) (αριθ. 0261/2019)· Fred Woodhead (αριθ. 0262/2019)· (*) (αριθ. 0263/2019)· (*) (αριθ. 0264/2019)· (*) (αριθ. 0265/2019)· (*) (αριθ. 0266/2019)· (*) (αριθ. 0267/2019)· Moustafa Chatzouz (αριθ. 0268/2019)· Bruno Terriou (αριθ. 0269/2019)· Christine Vukovic (αριθ. 0270/2019)· Silvia Oñate Moya (αριθ. 0271/2019)· (*) (αριθ. 0272/2019)· Jerzy Warszyński (αριθ. 0273/2019)· (*) (αριθ. 0274/2019)· Félix Lorenzo Donoso (αριθ. 0275/2019)· Jorge Caccia (αριθ. 0276/2019)· (*) (αριθ. 0277/2019)· (*) (αριθ. 0278/2019)· (*) (αριθ. 0279/2019)· (*) (αριθ. 0280/2019)· Kutiné Csurgai Ágota (αριθ. 0281/2019)· (*) (αριθ. 0282/2019)· (*) (αριθ. 0283/2019)· (*) (αριθ. 0284/2019)· Rosie Walters (αριθ. 0285/2019)· Bert Vanhelmont (αριθ. 0286/2019)· (*) (αριθ. 0287/2019)· Wolfgang Gerber (αριθ. 0288/2019)· (*) (αριθ. 0289/2019)· (*) (αριθ. 0290/2019)· (*) (αριθ. 0291/2019)· Fábio César Pereira Ferreira Rocha (αριθ. 0292/2019)· Michele Canesi (αριθ. 0293/2019)· (*) (αριθ. 0294/2019)· (*) (αριθ. 0295/2019)· (*) (αριθ. 0296/2019).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 12 Απριλίου 2019 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απεστάλησαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν τόπο κατοικίας ή έδρα σε κράτος μέλος.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας καθώς και την παράταση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

2) από τους βουλευτές

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απασχόληση και την ευρωπαϊκή προτίμηση στις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη (B8-0220/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων με το Κοσσυφοπέδιο (B8-0233/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano και Marco Zullo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενιαία ψηφιακή ταυτότητα: ένα θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ευρωπαίων πολιτών (B8-0236/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 Ιουλίου 2019 έως τις 4 Ιουλίου 2019.


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών και διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

Δεδομένου ότι πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα να μην εφαρμόσει τα άρθρα 192 και 193 του Κανονισμού και να εγκρίνει ήδη από σήμερα τα Συνοπτικά Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και να διαβιβάσει στους αποδέκτες τους τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου.

Το Σώμα συμφωνεί με τη διαδικασία αυτή και εγκρίνει τα Συνοπτικά Πρακτικά.

°
° ° °

Δικαιολογήθηκε η απουσία της Elena Valenciano από τις συνεδριάσεις της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2018.

Δικαιολογήθηκε η απουσία του Curzio Maltese από την περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου 2018 έως την περίοδο συνόδου του Απριλίου 2019.


17. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.53.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Χατζηγεωργίου, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου