Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 263kWORD 77k
Neljapäev, 18. aprill 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Presidentuuri teadaanne
 3.Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (arutelu)
 4.Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I (arutelu)
 5.Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
6.1.Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunei
 7.Istungi jätkamine
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 9.Parlamendi koosseis
 10.Hääletused
  
10.1.Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (hääletus)
  
10.2.Kamerun (hääletus)
  
10.3.Brunei (hääletus)
  
10.4.Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping * (hääletus)
  
10.5.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (hääletus)
  
10.6.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (hääletus)
  
10.7.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (hääletus)
  
10.8.Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses ***I (hääletus)
  
10.9.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ***I (hääletus)
  
10.10.Euroopa Kaitsefond ***I (hääletus)
  
10.11.Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I (hääletus)
  
10.12.Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I (hääletus)
  
10.13.InvestEU ***I (hääletus)
  
10.14.Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I (hääletus)
  
10.15.Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I (hääletus)
  
10.16.Püsivad orgaanilised saasteained ***I (hääletus)
  
10.17.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)
  
10.18.Kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine ***I (hääletus)
  
10.19.VKEde kasvuturgude kasutamise edendamine ***I (hääletus)
  
10.20.Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (hääletus)
  
10.21.Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Petitsioonid
 14.Esitatud dokumendid
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Presidentuuri teadaanne

Pärast konsulteerimist nõuandekomiteega, mis tegeleb parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega töökohal, ning võttes arvesse asjaomase parlamendiliikme kirjalikke tähelepanekuid ja tema ärakuulamist, otsustas parlamendi president kohaldada kooskõlas kodukorra artikli 11 lõikega 6 ja artikliga 166 Maria João Rodriguese suhtes karistust oma registreeritud assistendi kohtlemise eest, mis seisneb psühholoogilises ahistamises. Karistuseks määrati noomitus.

Otsus tehti asjaomasele parlamendiliikmele teatavaks eile ja ta võib esitada juhatusele kooskõlas parlamendi kodukorra artikliga 167 sisemise apellatsiooni, mis toob kaasa karistuse kohaldamise peatamise.


3. Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (arutelu)

Komisjoni avaldus: Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Julie Girling fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitleva põhjaliku Euroopa Liidu raamistiku kohta (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.21.


4. Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ja Bill Etheridge.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Deirdre Clune.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.14.


5. Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Babette Winter ja Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Sõna võttis Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Nicola Caputo.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Paul Tang.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.15.


6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 17.4.2019 protokollipunkt 2.)


6.1. Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega

Resolutsiooni ettepanekud B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová ja Nathalie Griesbeck tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker ja Pavel Svoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes ja Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.1.


6.2. Kamerun

Resolutsiooni ettepanekud B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Cécile Kashetu Kyenge ja Jean-Luc Schaffhauser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor eelmise arutelu teemal.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokollipunkt 10.2.


6.3. Brunei

Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2019 protokolli punkt 10.3.

(Istung katkestati kell 11.44 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.

°
° ° °

Parlamendi president esines avaldusega, milles ta avaldas austust eile Madeiral toimunud bussiõnnetuse 29 ohvri mälestusele.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Sõna võttis José Inácio Faria.


8. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Prantsusmaa pädevad asutused on edastanud Marie-Christine Arnautu puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Pariisi piirkonnakohtus (Tribunal de grande instance de Paris) algatatud eeluurimisega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


9. Parlamendi koosseis

Linda McAvan on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 19. aprillist 2019.

Euroopa Parlament loeb vastavalt kodukorra artiklile 4 tema ametikoha sellest kuupäevast alates vabaks ning teavitab sellest liikmesriigi asjaomast asutust.

°
° ° °

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja), kes tänas parlamenti koostöö eest tema ametiajal, mis peagi lõpeb.

Sõna võtsid Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada ja Alojz Peterle.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


10.1. Olukord Hiinas, eelkõige seoses usu- ja rahvusvähemustega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0255/2019

(asendades B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0422)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0257/2019 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Michaela Šojdrová esitas suulise muudatusettepaneku põhjenduse A kohta. Muudatusettepanek võeti vastu.


10.2. Kamerun (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0245/2019

(asendades B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0242/2019

(asendades B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0424)


10.4. Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping * (hääletus)

Raport nõukogu rakendusotsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise kriminaalõigusalase koostöö lepingu sõlmimine Eurojusti poolt [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2019)0425)


10.5. Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Lihthäälteenamus)

Sõna võtsid Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4 hääletuse edasilükkamist, ja Guillaume Balas (raportöör), kes oli taotluse vastu.

Euroopa Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (291 poolt, 284 vastu, erapooletuid 6).


10.6. Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0426)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.7. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0427)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.8. Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0428)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.9. Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses äriühingute piiriülese ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0429)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.10. Euroopa Kaitsefond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0430)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.11. Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0431)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.12. Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

ESIALGNE KOKKULEPE ja KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2019)0432)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.13. InvestEU ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2019)0433)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtt

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines komisjoni nimel avaldusega.


10.14. Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0434)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.15. Jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0435)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.16. Püsivad orgaanilised saasteained ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0436)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.17. Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed, ning kauplemisteabehoidlad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, kesksete vastaspoolte kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0437)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.18. Kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmine ja kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0438)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.19. VKEde kasvuturgude kasutamise edendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 596/2014 ja määrust (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2019)0439)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


10.20. Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0440)


10.21. Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0241/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0441)


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(neljapäeval, 18. aprillil 2019 toimunud hääletus)

Raport: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Raport: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Raport: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Raport: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Raport: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek ja Eleonora Forenza

Raport: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üleB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik - B8-0241/2019
José Inácio Faria ja Dobromir Sośnierz.

(kolmapäeval, 17. aprillil 2019 toimunud hääletus)

Raport: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

12. aprill 2019

(*) Nimi salastatud

(*) Bruno Terriou (nr 0219/2019); (*) (nr 0220/2019); Stefan Jorde (nr 0221/2019); (*) (nr 0222/2019); (*) (nr 0223/2019); (*) (nr 0224/2019); Maarit Nermes (nr 0225/2019); (*) (nr 0226/2019); Dana Mošničková (nr 0227/2019); (*) (nr 0228/2019); Isabelle Thibault (nr 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nr 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nr 0231/2019); Bruno Terriou (nr 0232/2019); Christine Gibson (nr 0233/2019); (*) (nr 0234/2019); Rute Sobral (nr 0235/2019); Rui Martins (nr 0236/2019); (*) (nr 0237/2019); (*) (nr 0238/2019); Bruno Terriou (nr 0239/2019); Marios Achelleos (nr 0240/2019); Georges Papageorgiou (nr 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nr 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nr 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nr 0244/2019); Bernd Fritz (nr 0245/2019); (*) (nr 0246/2019); Joachim Schulz (nr 0247/2019); Benedetto Rubetti (nr 0248/2019); Fritz Pirker (nr 0249/2019); Renato Lelli (nr 0250/2019); Silvana Casini (nr 0251/2019); Giovanni Piazza (nr 0252/2019); (*) (nr 0253/2019); Cristian Moldovan (nr 0254/2019); (*) (nr 0255/2019); (*) (nr 0256/2019); Alberto González García (nr 0257/2019); (*) (nr 0258/2019); Julian Hopes (nr 0259/2019); (*) (nr 0260/2019); (*) (nr 0261/2019); Fred Woodhead (nr 0262/2019); (*) (nr 0263/2019); (*) (nr 0264/2019); (*) (nr 0265/2019); (*) (nr 0266/2019); (*) (nr 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nr 0268/2019); Bruno Terriou (nr 0269/2019); Christine Vukovic (nr 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nr 0271/2019); (*) (nr 0272/2019); Jerzy Warszyński (nr 0273/2019); (*) (nr 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nr 0275/2019); Jorge Caccia (nr 0276/2019); (*) (nr 0277/2019); (*) (nr 0278/2019); (*) (nr 0279/2019); (*) (nr 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nr 0281/2019); (*) (nr 0282/2019); (*) (nr 0283/2019); (*) (nr 0284/2019); Rosie Walters (nr 0285/2019); Bert Vanhelmont (nr 0286/2019); (*) (nr 0287/2019); Wolfgang Gerber (nr 0288/2019); (*) (nr 0289/2019); (*) (nr 0290/2019); (*) (nr 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nr 0292/2019); Michele Canesi (nr 0293/2019); (*) (nr 0294/2019); (*) (nr 0295/2019); (*) (nr 0296/2019).

President edastas 12. aprillil 2019 kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 pädevale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajad on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta üheski liikmesriigis.


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1)teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete ning struktuurireformi tugiprogrammi pikendamise rahastamiseks (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

2) parlamendiliikmed

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek tööhõive ja Euroopa ettevõtete eelistamise kohta Euroopas korraldatavate riigihangete puhul (B8-0220/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Kosovo suhtes viisanõude kaotamise kohta (B8-0233/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ja Marco Zullo. Resolutsiooni ettepanek universaalse digitaalse identiteedi kui kõigi Euroopa Liidu kodanike põhiõiguse kohta (B8-0236/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 2. juulist 2019 kuni 4. juulini 2019.


16. Protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

Kuna tegemist on parlamendi selle koosseisu viimase istungiga, tegi president parlamendile ettepaneku teha erand kodukorra artiklitest 192 ja 193 ning kinnitada tänase istungi protokoll ja edastada sel osaistungjärgul vastu võetud tekstid nende adressaatidele.

Parlament kiitis ettepaneku heaks ja kinnitas protokolli.

°
° ° °

Elena Valenciano puudus 10. ja 11. detsembri 2018. aasta istungitelt vabandataval põhjusel.

Curzio Maltese puudus 2018. aasta septembri osaistungjärgust kuni 2019. aasta aprilli osaistungjärguni toimunud istungitelt vabandataval põhjusel.


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 12.53.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Viimane päevakajastamine: 2. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika