Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 266kWORD 78k
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (keskustelu)
 4.Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I (keskustelu)
 5.Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I (keskustelu)
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  6.1.Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne (äänestys)
  10.2.Kamerun (äänestys)
  10.3.Brunei (äänestys)
  10.4.Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)
  10.5.Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (äänestys)
  10.6.Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (äänestys)
  10.7.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)
  10.8.Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I (äänestys)
  10.9.Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (äänestys)
  10.10.Euroopan puolustusrahasto ***I (äänestys)
  10.11.Katetut joukkolainat ***I (äänestys)
  10.12.Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I (äänestys)
  10.13.InvestEU ***I (äänestys)
  10.14.Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I (äänestys)
  10.15.Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I (äänestys)
  10.16.Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (äänestys)
  10.17.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (äänestys)
  10.18.Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen ***I (äänestys)
  10.19.Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen ***I (äänestys)
  10.20.Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (äänestys)
  10.21.Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Vetoomukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu
 16.Pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Puhemiehen ilmoitus

Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean päätelmien perusteella ja ottaen huomioon kyseisen parlamentin jäsenen kirjalliset huomautukset ja häntä kuultuaan puhemies on päättänyt määrätä työjärjestyksen 11 artiklan 6 kohdan ja 166 artiklan mukaisesti Maria João Rodriguesille seuraamuksen tämän valtuutettuun avustajaansa kohdistaman työpaikkahäirinnän vuoksi. Määrätty seuraamus on huomautus.

Päätöksestä ilmoitettiin kyseiselle jäsenelle eilen. Hän voi hakea päätökseen muutosta puhemiestölle osoitetulla sisäisellä oikaisuvaatimuksella parlamentin työjärjestyksen 167 artiklan mukaisesti. Oikaisuvaatimus keskeyttää seuraamuksen täytäntöönpanon.


3. Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Julie Girling PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta kattavasta hormonaalisia haitta-aineita koskevasta Euroopan unionin kehyksestä (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.21.


4. Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki ja Nicola Caputo.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil ja Bill Etheridge.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Deirdre Clune.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.14.


5. Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Babette Winter ja Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Maria Grapini.

Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Paul Tang.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.15.


6. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 2.)


6.1. Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová ja Nathalie Griesbeck esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker ja Pavel Svoboda.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes ja Jean-Luc Schaffhauser.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.1.


6.2. Kamerun

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge ja Jean-Luc Schaffhauser.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor myös edellisen keskustelun aiheesta.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.2.


6.3. Brunei

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta ja Elena Valenciano.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2019, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.44 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.

°
° ° °

Puhemies antoi julkilausuman kunnioittaakseen Madeiralla eilisessä linja-auto-onnettomuudessa menehtyneen 29 ihmisen muistoa.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

José Inácio Faria käytti puheenvuoron.


8. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Marie-Christine Arnautun koskemattomuuden pidättämiseksi Pariisin alioikeudessa käsiteltävänä olevaan esitutkintaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


9. Parlamentin kokoonpano

Linda McAvan on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 19. huhtikuuta 2019 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

°
° ° °

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron kiittääkseen parlamenttia yhteistyöstä toimikautensa aikana.

Puheenvuorot: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada ja Alojz Peterle.


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


10.1. Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0255/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0422)

(Päätöslauselmaesitys B8-0257/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michaela Šojdrová esitti johdanto-osan A kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


10.2. Kamerun (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0245/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0242/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0424)


10.4. Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0425)


10.5. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(yksinkertainen enemmistö)

Puheenvuorot: Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta esittääkseen äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja Guillaume Balas (esittelijä) vastustaakseen tätä esitystä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (291 puolesta, 284 vastaan, 6 tyhjää).


10.6. Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0426)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.7. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0427)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.8. Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0428)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.9. Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0429)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.10. Euroopan puolustusrahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0430)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.11. Katetut joukkolainat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0431)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.12. Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0432)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.13. InvestEU ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0433)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuoro:

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antaakseen julkilausuman komission puolesta.


10.14. Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0434)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.15. Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0363/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0435)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.16. Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0336/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0436)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.17. Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0181/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0437)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.18. Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0438)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.19. Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Anne Sander (A8-0437/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0439)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.20. Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0440)


10.21. Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0241/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0441)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset torstaina 18. huhtikuuta 2019)

Mietintö Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Mietintö Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Mietintö Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Mietintö Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Mietintö Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek ja Eleonora Forenza

Mietintö Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotusB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys - B8-0241/2019
José Inácio Faria ja Dobromir Sośnierz.

(Äänestykset keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019)

Mietintö Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


13. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

12. huhtikuuta 2019

(*) käsitellään luottamuksellisena

(*) Bruno Terriou (nro 0219/2019); (*) (nro 0220/2019); Stefan Jorde (nro 0221/2019); (*) (nro 0222/2019); (*) (nro 0223/2019); (*) (nro 0224/2019); Maarit Nermes (nro 0225/2019); (*) (nro 0226/2019); Dana Mošničková (nro 0227/2019); (*) (nro 0228/2019); Isabelle Thibault (nro 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nro 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nro 0231/2019); Bruno Terriou (nro 0232/2019); Christine Gibson (nro 0233/2019); (*) (nro 0234/2019); Rute Sobral (nro 0235/2019); Rui Martins (nro 0236/2019); (*) (nro 0237/2019); (*) (nro 0238/2019); Bruno Terriou (nro 0239/2019); Marios Achelleos (nro 0240/2019); Georges Papageorgiou (nro 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nro 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nro 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nro 0244/2019); Bernd Fritz (nro 0245/2019); (*) (nro 0246/2019); Joachim Schulz (nro 0247/2019); Benedetto Rubetti (nro 0248/2019); Fritz Pirker (nro 0249/2019); Renato Lelli (nro 0250/2019); Silvana Casini (nro 0251/2019); Giovanni Piazza (nro 0252/2019); (*) (nro 0253/2019); Cristian Moldovan (nro 0254/2019); (*) (nro 0255/2019); (*) (nro 0256/2019); Alberto González García (nro 0257/2019); (*) (nro 0258/2019); Julian Hopes (nro 0259/2019); (*) (nro 0260/2019); (*) (nro 0261/2019); Fred Woodhead (nro 0262/2019); (*) (nro 0263/2019); (*) (nro 0264/2019); (*) (nro 0265/2019); (*) (nro 0266/2019); (*) (nro 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nro 0268/2019); Bruno Terriou (nro 0269/2019); Christine Vukovic (nro 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nro 0271/2019); (*) (nro 0272/2019); Jerzy Warszyński (nro 0273/2019); (*) (nro 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nro 0275/2019); Jorge Caccia (nro 0276/2019); (*) (nro 0277/2019); (*) (nro 0278/2019); (*) (nro 0279/2019); (*) (nro 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nro 0281/2019); (*) (nro 0282/2019); (*) (nro 0283/2019); (*) (nro 0284/2019); Rosie Walters (nro 0285/2019); Bert Vanhelmont (nro 0286/2019); (*) (nro 0287/2019); Wolfgang Gerber (nro 0288/2019); (*) (nro 0289/2019); (*) (nro 0290/2019); (*) (nro 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nro 0292/2019); Michele Canesi (nro 0293/2019); (*) (nro 0294/2019); (*) (nro 0295/2019); (*) (nro 0296/2019).

Puhemies on lähettänyt 12. huhtikuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyvien tämänhetkisten haasteiden sekä rakenneuudistusten tukiohjelman jatkamisen edellyttämiä välittömiä talousarviotoimenpiteitä varten (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

LIBE

2) jäseniltä:

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys työllisyydestä ja eurooppalaisten yritysten asettamisesta etusijalle julkisissa hankinnoissa unionissa (B8-0220/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys viisumivapauden myöntämisestä Kosovolle (B8-0233/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano ja Marco Zullo. Päätöslauselmaesitys universaalista digitaalisesta identiteetistä: unionin kaikkien kansalaisten perusoikeus (B8-0236/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


15. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 2. heinäkuuta 2019 - 4. heinäkuuta 2019.


16. Pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Koska tämä oli viimeinen tälle vaalikaudelle suunniteltu istunto, puhemies ehdotti, että parlamentti poikkeaa työjärjestyksen 192 ja 193 artiklasta ja hyväksyy tämän päivän istuntopöytäkirjan jo nyt ja lähettää tällä istuntojaksolla hyväksytyt tekstit asianomaisille tahoille.

Parlamentti puolsi tätä menettelyä ja hyväksyi pöytäkirjan.

°
° ° °

Elena Valenciano on ollut luvallisesti poissa 10. ja 11. joulukuuta 2018 pidetyistä istunnoista.

Curzio Maltese on ollut luvallisesti poissa syyskuusta 2018 huhtikuulle 2019 pidetyistä istunnoista.


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 12.53.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö