Indeks 
Protokół
PDF 276kWORD 78k
Czwartek, 18 kwietnia 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Komunikat Przewodniczącego
 3.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 4.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (debata)
 5.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych
  6.2.Kamerun
  6.3.Brunei
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu
 9.Skład Parlamentu
 10.Głosowanie
  10.1.Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (głosowanie)
  10.2.Kamerun (głosowanie)
  10.3.Brunei (głosowanie)
  10.4.Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią * (głosowanie)
  10.5.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)
  10.6.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)
  10.7.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)
  10.8.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (głosowanie)
  10.9.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (głosowanie)
  10.10.Europejski Fundusz Obronny ***I (głosowanie)
  10.11.Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I (głosowanie)
  10.12.Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (głosowanie)
  10.13.Program InvestEU ***I (głosowanie)
  10.14.System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (głosowanie)
  10.15.Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (głosowanie)
  10.16.Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (głosowanie)
  10.17.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)
  10.18.Zezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich ***I (głosowanie)
  10.19.Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP ***I (głosowanie)
  10.20.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  10.21.Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 12.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 13.Petycje
 14.Składanie dokumentów
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przyjęcie protokołów i przekazanie przyjętych tekstów
 17.Zamknięcie posiedzenia
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Komunikat Przewodniczącego

W nawiązaniu do wnioksów komitetu doradczego rozpatrującego skargi dotyczące nękania i molestowania z udziałem akredytowanych asystentów parlamentarnych i posłów do Parlamentu Europejskiego, uwzględniając uwagi posłanki Marii João Rodrigues przedstawione na piśmie i po wysłuchaniu jej przewodniczący podjął decyję o nałożeniu sankcji na posłankę zgodnie z art. 11 ust. 6 oraz art. 166 Regulaminu w związku z jej zachowaniem wobec akredytowanego asystenta parlamentarnego stanowiącym molestowanie pscyhiczne. Nałożona sankcja polega na udzieleniu nagany.

O decyzji posłankę poinformowano wczoraj i może ona wnieść do Prezydium wewnętrzne odwołanie od decyzji zgodnie z art. 167 Rebulaminu PE. Odwołanie to zawiesza stosowanie sankcji.


3. Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)

Oświadczenie Komisji: Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Julie Girling w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jens Gieseke, w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha, w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná, w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD, w sprawie kompleksowych ram Unii Europejskiej dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.21 protokołu z dnia 18.4.2019.


4. System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil i Bill Etheridge.

Głos zabrały Violeta Bulc i Deirdre Clune.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 kwietnia 2019 r.


5. Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Babette Winter i Pervenche Berès w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrała Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Nicola Caputo.

Głos zabrali Federica Mogherini i Paul Tang.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 kwietnia 2019 r.


6. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 17.4.2019)


6.1. Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych

Projekty rezolucji B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová i Nathalie Griesbeck przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker i Pavel Svoboda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes i Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Projekty rezolucji B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Cécile Kashetu Kyenge i Jean-Luc Schaffhauser.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor, również w sprawie tematu poprzedniej debaty.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 18.4.2019.


6.3. Brunei

Projekty rezolucji B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Neena Gill w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF i Elena Valenciano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 kwietnia 2019 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.44 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.

°
° ° °

Przewodniczący wydał oświadczenie, składając hołd 29 ofiarom wypadku autobusowego, do którego doszło wczoraj na Maderze.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Głos zabrał José Inácio Faria.


8. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze francuskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Arnautu w ramach postępowania wyjaśniającego wszczętego przed Sądem Wielkiej Instancji wParyżu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


9. Skład Parlamentu

Linda McAvan zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 19 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

°
° ° °

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), aby podziękować Parlamentowi za współpracę w okresie kończącej się kadencji.

Głos zabrali Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada i Alojz Peterle.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


10.1. Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0255/2019

(zastępujący B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 i B8-0260/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR,

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0422)

(Projekt rezolucji B8-0257/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Michaela Šojdrová przedstawiła poprawkę ustąną do motywu A. Poprawka została przyjęta.


10.2. Kamerun (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0245/2019

(zastępujący B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 i B8-0254/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR,

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0242/2019

(zastępujący B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 i B8-0251/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman i Elmar Brok w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

—   Umas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0424)


10.4. Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Wymagana zwykła większość)

Głos zabrali: Helga Stevens w imieniu grupy ECR, aby zwrócić się o przesunięcie głosowania zgodnie z art. 190 ust. 4 Regulaminu, oraz Guillaume Balas (sprawozdawca) przeciwko temu wnioskowi.

W GI przy (291 głosach za, 284 głosach przeciw, 6 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.


10.6. Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0426)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.7. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0427)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.8. Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0428)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.9. Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0429)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.10. Europejski Fundusz Obronny ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0430)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.11. Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0431)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.12. Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0432)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.13. Program InvestEU ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0433)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienie

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), aby złożyć oświadczenie w imieniu Komisji.


10.14. System europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylającego dyrektywę 2010/65/UE [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0434)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.15. Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0435)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.16. Trwałe zanieczyszczenia organiczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0436)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.17. Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0437)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.18. Zezwolenie CCP i wymogi dotyczące uznawania CCP z państw trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0438)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.19. Promowanie korzystania z rynków rozwoju MŚP ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0439)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


10.20. Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0238/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0440)


10.21. Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0241/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0441)


11. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie w czwartek 18 kwietnia 2019 r.)

Sprawozdanie Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Sprawozdanie Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Sprawozdanie Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Sprawozdanie Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek i Eleonora Forenza

Sprawozdanie Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu EuropejskiegoB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Kompleksowe ramy Unii Europejskiej dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego - B8-0241/2019
José Inácio Faria i Dobromir Sośnierz.

(Głosowanie w środę 17 kwietnia 2019 r.)

Sprawozdanie Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


13. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

12 kwietnia 2019 r.

(*) Nazwisko poufne

(*) Bruno Terriou (nr 0219/2019); (*) (nr 0220/2019); Stefan Jorde (nr 0221/2019); (*) (nr 0222/2019); (*) (nr 0223/2019); (*) (nr 0224/2019); Maarit Nermes (nr 0225/2019); (*) (nr 0226/2019); Dana Mošničková (nr 0227/2019); (*) (nr 0228/2019); Isabelle Thibault (nr 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nr 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nr 0231/2019); Bruno Terriou (nr 0232/2019); Christine Gibson (nr 0233/2019); (*) (nr 0234/2019); Rute Sobral (nr 0235/2019); Rui Martins (nr 0236/2019); (*) (nr 0237/2019); (*) (nr 0238/2019); Bruno Terriou (nr 0239/2019); Marios Achelleos (nr 0240/2019); Georges Papageorgiou (nr 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nr 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nr 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nr 0244/2019); Bernd Fritz (nr 0245/2019); (*) (nr 0246/2019); Joachim Schulz (nr 0247/2019); Benedetto Rubetti (nr 0248/2019); Fritz Pirker (nr 0249/2019); Renato Lelli (nr 0250/2019); Silvana Casini (nr 0251/2019); Giovanni Piazza (nr 0252/2019); (*) (nr 0253/2019); Cristian Moldovan (nr 0254/2019); (*) (nr 0255/2019); (*) (nr 0256/2019); Alberto González García (nr 0257/2019); (*) (nr 0258/2019); Julian Hopes (nr 0259/2019); (*) (nr 0260/2019); (*) (nr 0261/2019); Fred Woodhead (nr 0262/2019); (*) (nr 0263/2019); (*) (nr 0264/2019); (*) (nr 0265/2019); (*) (nr 0266/2019); (*) (nr 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nr 0268/2019); Bruno Terriou (nr 0269/2019); Christine Vukovic (nr 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nr 0271/2019); (*) (nr 0272/2019); Jerzy Warszyński (nr 0273/2019); (*) (nr 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nr 0275/2019); Jorge Caccia (nr 0276/2019); (*) (nr 0277/2019); (*) (nr 0278/2019); (*) (nr 0279/2019); (*) (nr 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nr 0281/2019); (*) (nr 0282/2019); (*) (nr 0283/2019); (*) (nr 0284/2019); Rosie Walters (nr 0285/2019); Bert Vanhelmont (nr 0286/2019); (*) (nr 0287/2019); Wolfgang Gerber (nr 0288/2019); (*) (nr 0289/2019); (*) (nr 0290/2019); (*) (nr 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nr 0292/2019); Michele Canesi (nr 0293/2019); (*) (nr 0294/2019); (*) (nr 0295/2019); (*) (nr 0296/2019).

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z przepisami art. 215 ust. 15 Regulaminu skierował dnia 12 kwietnia 2019 r. do właściwej komisji petycje otrzymane przez Parlament Europejski, które zostały złożone przez osoby fizyczne lub prawne niebędące obywatelami Unii Europejskiej, niebędące rezydentami ani niemające siedziby w żadnym z państw członkowskich.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających zmigracji, napływu uchodźców izagrożeń bezpieczeństwa oraz rozszerzenia programu wspierania reform strukturalnych (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

LIBE

2) przez posłów

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie zatrudnienia i preferencji europejskiej przy udzielaniu zamówień publicznych w Europie (B8-0220/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie liberalizacji reżimu wizowego wobec Kosowa (B8-0233/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano i Marco Zullo. Projekt rezolucji w sprawie powszechnej tożsamości cyfrowej: jednego z praw podstawowych wszystkich obywateli europejskich (B8-0236/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


15. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 2 lipca 2019 do 4 lipca 2019 r.


16. Przyjęcie protokołów i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

Jako że chodzi o ostatnie posiedzenie w tej kadencji, przewodniczący zaproponował Parlamentowi odstąpienie od przepisów art. 192 i 193 Regulaminu i zatwierdzenie już teraz protokołu dzisiejszego posiedzenia oraz przekazanie właściwym adresatom tekstów przyjętych w trakcie tego posiedzenia.

Parlament wyraził zgodę na tę procedurę i przyjął protokół.

°
° ° °

Usprawieliwiono nieobecność Eleny Valenciano w czasie posiedzeń 10 i 11 grudnia 2018 r.

Usprawieliwiono nieobecność Curzia Maltesego w czasie sesji od września 2018 r. do kwietnia 2019 r.


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.53.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności