Zoznam 
Zápisnica
PDF 273kWORD 79k
Štvrtok, 18. apríla 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie predsedníctva
 3.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (rozprava)
 4.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (rozprava)
 5.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
6.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunej
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Žiadosť o zbavenie imunity
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Hlasovanie
  
10.1.Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (hlasovanie)
  
10.2.Kamerun (hlasovanie)
  
10.3.Brunej (hlasovanie)
  
10.4.Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom * (hlasovanie)
  
10.5.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
  
10.6.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  
10.7.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  
10.8.Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (hlasovanie)
  
10.9.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)
  
10.10.Európsky obranný fond ***I (hlasovanie)
  
10.11.Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I (hlasovanie)
  
10.12.Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (hlasovanie)
  
10.13.Program InvestEU ***I (hlasovanie)
  
10.14.Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (hlasovanie)
  
10.15.Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (hlasovanie)
  
10.16.Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)
  
10.17.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)
  
10.18.Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I (hlasovanie)
  
10.19.Podpora využívania rastových trhov MSP ***I (hlasovanie)
  
10.20.Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (hlasovanie)
  
10.21.Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Petície
 14.Predloženie dokumentov
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Schválenie zápisníc a zaslanie prijatých textov
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


2. Oznámenie predsedníctva

V nadväznosti na závery poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu a prevenciou obťažovania na pracovisku, berúc do úvahy písomné pripomienky príslušnej poslankyne a po jej vypočutí, predseda rozhodol o udelení sankcie Marii Joãovej Rodriguesovej v súlade s článkom 11 ods. 6 a článkom 166 rokovacieho poriadku za jej správanie voči akreditovanej asistentke poslanca, ktoré predstavuje psychické obťažovanie. Sankcia zahŕňa pokarhanie.

Rozhodnutie bolo včera oznámené dotknutej poslankyni, ktorá môže Predsedníctvu podať vnútorné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu v súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku Parlamentu. Podanie odvolania má suspenzívny účinok na uplatňovanie tejto sankcie.


3. Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Julie Girling v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD o tvorbe komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.21 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


4. Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jiří Pospíšil a Bill Etheridge.

Vystúpili: Violeta Bulc a Deirdre Clune.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


5. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Babette Winter a Pervenche Berès v mene skupiny S&D.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nicola Caputo.

Vystúpili: Federica Mogherini a Paul Tang.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


6. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 17.4.2019 .)


6.1. Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín

Návrhy uznesenia B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová a Nathalie Griesbeck uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker a Pavel Svoboda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes a Jean-Luc Schaffhauser.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Návrhy uznesenia B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Cécile Kashetu Kyenge a Jean-Luc Schaffhauser.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor rovnako k téme predchádzajúcej rozpravy.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 18.4.2019.


6.3. Brunej

Návrhy uznesenia B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF a Elena Valenciano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 18.4.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním prerušené o 11.44 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.

°
° ° °

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom si uctil pamiatku 29 obetí nehody autobusu, ku ktorej došlo včera na Madeire.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.

V rozprave vystúpil José Inácio Faria.


8. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie Marie-Christine Arnautuovej imunity v súvislosti so súdnym vyšetrovaním začatým na parížskom všeobecnom súde prvého stupňa (Tribunal de Grande instance de Paris).

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


9. Zloženie Parlamentu

Linda McAvan podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 19. apríla 2019.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval o tom príslušný národný orgán.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku), aby Parlamentu poďakovala za spoluprácu počas tohto funkčného obdobia, ktoré sa blíži ku koncu.

Vystúpili títo poslanci: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada a Alojz Peterle.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


10.1. Čína, najmä situácia náboženských a etnických menšín (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0255/2019

(nahrádzajúci B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 a B8-0260/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE.

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE

Prijatý (P8_TA(2019)0422)

(Návrh uznesenia B8-0257/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Michaela Šojdrová predložila ústny PN k odôvodneniu A. Tento ústny PN bol schválený.


10.2. Kamerun (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0245/2019

(nahrádzajúci B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 a B8-0254/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena v mene skupiny S&D

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Monica Macovei v mene skupiny ECR;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans aMirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun a Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0242/2019

(nahrádzajúci B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 a B8-0251/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman a Elmar Brok v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock v mene skupiny ECR;

—   Umas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert a Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0424)


10.4. Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

Vystúpili títo poslanci: Helga Stevens v mene skupiny ECR so žiadosťou o odloženie hlasovania v súlade s článkom 190 ods. 4 rokovacieho poriadku a Guillaume Balas (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 291, proti: 284, zdržali sa hlasovania: 6).


10.6. Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0426)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.7. Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0427)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.8. Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0428)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.9. Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0429)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.10. Európsky obranný fond ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0430)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.11. Expozícia vo forme krytých dlhopisov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0431)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.12. Kryté dlhopisy a verejný dohľad nad krytými dlhopismi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0432)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.13. Program InvestEU ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0433)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenie

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku), aby vystúpila s vyhlásením v mene Komisie.


10.14. Prostredie jednotnej európskej námornej platformy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje prostredie jednotnej európskej námornej platformy a ktorým sa zrušuje smernica 2010/65/EÚ [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0434)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.15. Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0435)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.16. Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0436)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.17. Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0437)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.18. Povoľovanie centrálnych protistrán a uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0438)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.19. Podpora využívania rastových trhov MSP ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0439)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


10.20. Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrh (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0238/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0440)


10.21. Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0241/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0441)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: štvrtok 18. apríla 2019)

Správa: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Správa: Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Správa: Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Správa: Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Správa: Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek a Eleonora Forenza

Správa: Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Rokovania s Radou a Komisiu o vyšetrovacích právomociach Európskeho parlamentu: legislatívny návrhB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

Komplexný rámec Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov - B8-0241/2019
José Inácio Faria a Dobromir Sośnierz.

(Hlasovanie: streda 17. apríla 2019)

Správa: Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


13. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 12. apríla 2019

(*) Meno je utajené

(*) Bruno Terriou (č.°0219/2019); (*) (č.°0220/2019); Stefan Jorde (č.°0221/2019); (*) (č.°0222/2019); (*) (č.°0223/2019); (*) (č.°0224/2019); Maarit Nermes (č.°0225/2019); (*) (č.°0226/2019); Dana Mošničková (č.°0227/2019); (*) (č.°0228/2019); Isabelle Thibault (č.°0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (č.°0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (č.°0231/2019); Bruno Terriou (č.°0232/2019); Christine Gibson (č.°0233/2019); (*) (č.°0234/2019); Rute Sobral (č.°0235/2019); Rui Martins (č.°0236/2019); (*) (č.°0237/2019); (*) (č.°0238/2019); Bruno Terriou (č.°0239/2019); Marios Achelleos (č.°0240/2019); Georges Papageorgiou (č.°0241/2019); José Manuel Lago Costas (č.°0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (č.°0243/2019); José Ignacio Domínguez (č.°0244/2019); Bernd Fritz (č.°0245/2019); (*) (č.°0246/2019); Joachim Schulz (č.°0247/2019); Benedetto Rubetti (č.°0248/2019); Fritz Pirker (č.°0249/2019); Renato Lelli (č.°0250/2019); Silvana Casini (č.°0251/2019); Giovanni Piazza (č.°0252/2019); (*) (č.°0253/2019); Cristian Moldovan (č.°0254/2019); (*) (č.°0255/2019); (*) (č.°0256/2019); Alberto González García (č.°0257/2019); (*) (č.°0258/2019); Julian Hopes (č.°0259/2019); (*) (č. 0260/2019); (*) (č. 0261/2019); Fred Woodhead (č. 0262/2019); (*) (č. 0263/2019); (*) (č. 0264/2019); (*) (č. 0265/2019); (*) (č. 0266/2019); (*) (č. 0267/2019); Moustafa Chatzouz (č. 0268/2019); Bruno Terriou (č. 0269/2019); Christine Vukovic (č. 0270/2019); Silvia Oñate Moya (č. 0271/2019); (*) (č. 0272/2019); Jerzy Warszyński (č. 0273/2019); (*) (č. 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (č. 0275/2019); Jorge Caccia (č. 0276/2019); (*) (č. 0277/2019); (*) (č. 0278/2019); (*) (č. 0279/2019); (*) (č. 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (č. 0281/2019); (*) (č. 0282/2019); (*) (č. 0283/2019); (*) (č. 0284/2019); Rosie Walters (č. 0285/2019); Bert Vanhelmont (č. 0286/2019); (*) (č. 0287/2019); Wolfgang Gerber (č. 0288/2019); (*) (č. 0289/2019); (*) (č. 0290/2019); (*) (č. 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (č. 0292/2019); Michele Canesi (č. 0293/2019); (*) (č. 0294/2019); (*) (č. 0295/2019); (*) (č. 0296/2019).

Predseda v súlade s článkom 215 ods. 15 rokovacieho poriadku postúpil 12. apríla 2019 gestorskému výboru petície, ktoré Európskemu parlamentu poslali fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, ako aj na rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

2) poslancov

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zamestnanosti a uprednostňovaní európskych spoločností pri verejnom obstarávaní v Európe (B8-0220/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o liberalizácii vízového režimu s Kosovom (B8-0233/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano a Marco Zullo. Návrh uznesenia o univerzálnej digitálnej identite: základné právo pre všetkých európskych občanov (B8-0236/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 2. júla 2019 do 4. júla 2019.


16. Schválenie zápisníc a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Keďže ide o posledné rokovanie v tomto volebnom období, predseda navrhol Parlamentu, aby sa odchýlil od článkov 192 a 193 rokovacieho poriadku, ihneď schválil zápisnicu z dnešného rokovania a texty prijaté počas tejto schôdze zaslal adresátom.

Parlament udelil súhlas s týmto postupom a schválil zápisnicu.

°
° ° °

Elena Valenciano bola ospravedlnená v súvislosti s rokovaniami konanými 10. a 11. decembra 2018.

Curzio Maltese bol ospravedlnený v súvislosti so schôdzami od septembra 2018 do apríla 2019.


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 12.53 h.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Posledná úprava: 2. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia