Index 
Protokoll
PDF 269kWORD 77k
Torsdagen den 18 april 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (debatt)
 4.Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (debatt)
 5.Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (debatt)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter
  
6.2.Kamerun
  
6.3.Brunei
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Begäran om upphävande av immunitet
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Omröstning
  
10.1.Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (omröstning)
  
10.2.Kamerun (omröstning)
  
10.3.Brunei (omröstning)
  
10.4.Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark * (omröstning)
  
10.5.Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)
  
10.6.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)
  
10.7.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)
  
10.8.Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (omröstning)
  
10.9.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)
  
10.10.Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)
  
10.11.Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I (omröstning)
  
10.12.Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (omröstning)
  
10.13.InvestEU ***I (omröstning)
  
10.14.Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (omröstning)
  
10.15.Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (omröstning)
  
10.16.Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)
  
10.17.Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister ***I (omröstning)
  
10.18.Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I (omröstning)
  
10.19.Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I (omröstning)
  
10.20.Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (omröstning)
  
10.21.En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Justering av protokoll och översändande av antagna texter
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Meddelande från talmannen

På grundval av slutsatserna från den rådgivande kommittén för förebyggande av mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och handläggning av klagomål om trakasserier mellan ackrediterade parlamentsassistenter och ledamöter av Europaparlamentet, och med beaktande av de skriftliga synpunkterna från den berörda ledamoten och efter att ha hört henne, har talmannen beslutat om en påföljd för Maria João Rodrigues, i enlighet med artiklarna 11.6 och 166 i arbetsordningen, till följd av hennes uppträdande mot sin acckrediterade parlamentsassistent, vilket utgjort psykiska trakasserier. Påföljden består av en prickning.

Den berörda ledamoten underrättades om detta beslut föregående dag, och hon kan lämna in ett internt överklagande till presidiet, i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen. Ett sådant överklagande får till följd att påföljden tills vidare inte ska tillämpas.


3. En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (debatt)

Uttalande av kommissionen: En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (2019/2683(RSP))

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Julie Girling för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Jens Gieseke, för PPE-gruppen, Jytte Guteland, för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha, för ECR-gruppen, Frédérique Ries, för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen, om en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (2019/2683(RSP)) (B8-0241/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.21 i protokollet av den 18.4.2019.


4. Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Deirdre Clune redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Isabella De Monte, Bogusław Liberadzki och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil och Bill Etheridge.

Talare: Violeta Bulc och Deirdre Clune.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 18.4.2019.


5. Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018)

Paul Tang redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Babette Winter och Pervenche Berès för S&D-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Lieve Wierinck för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo.

Talare: Federica Mogherini och Paul Tang.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 18.4.2019.


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 17.4.2019.)


6.1. Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter

Resolutionsförslag B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová och Nathalie Griesbeck redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes och Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 18.4.2019.


6.2. Kamerun

Resolutionsförslag B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 och B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge och Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová och Csaba Sógor, som även yttrade sig om ämnet för föregående debatt.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 18.4.2019.


6.3. Brunei

Resolutionsförslag B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Neena Gill för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Le débat est clos.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 18.4.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.44 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.

°
° ° °

Talmannen gjorde ett uttalande, i vilket han hyllade de 29 offren för bussolyckan föregående dag på Madeira.

Parlamentet höll en tyst minut.

Talare: José Inácio Faria.


8. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Marie-Christine Arnautu inom ramen för en förundersökning vid Paris regionala domstol (Tribunal de Grande Instance de Paris).

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


9. Parlamentets sammansättning

Linda McAvan hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 19 april 2019.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

°
° ° °

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) tackade parlamentet för samarbetet under den valperiod som närmade sig slutet.

Talare: Silvia Costa, Françoise Grossetête, Jean-Marie Cavada och Alojz Peterle.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


10.1. Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0255/2019

(ersätter B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 och B8-0260/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post et Jo Leinen, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek et Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand et Helga Trüpel, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0422)

(Resolutionsförslag B8-0257/2019 bortföll.)

Inlägg:

Michaela Šojdrová lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl A. Det muntliga ändringsförslaget beaktades.


10.2. Kamerun (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 och B8-0254/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0245/2019

(ersätter B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 och B8-0254/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Maria Arena, för S&D-gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić et Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun et Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná et Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano et Laura Agea, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0242/2019

(ersätter B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 och B8-0251/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman et Elmar Brok, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, för S&D-gruppen ;

—   Charles Tannock för ECR-gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans et Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert et Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga et Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano et Laura Agea, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0424)


10.4. Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0425)


10.5. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(enkel majoritet erfordrades)

Talare: Helga Stevens för ECR-gruppen begärde, med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen, att omröstningen skulle skjutas upp. Guillaume Balas (föredragande)uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (291 röster för, 284 röster emot, 6 nedlagda röster).


10.6. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0426)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.7. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0427)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.8. Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0428)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.9. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0429)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.10. Europeiska försvarsfonden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0430)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.11. Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0431)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.12. Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0432)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.13. InvestEU ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0433)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande för kommissionen.


10.14. Europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0434)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.15. Information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0435)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.16. Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0436)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.17. Clearingkrav, rapporteringskrav och riskbegränsningstekniker för OTC-derivat samt transaktionsregister ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0437)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.18. Auktorisation av centrala motparter och godkännande av centrala motparter från tredjeland ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0438)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.19. Främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anne Sander (A8-0437/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0439)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


10.20. Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0238/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0440)


10.21. En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0241/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0441)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: torsdagen den 18 april 2019)

Betänkande Bas Eickhout - A8-0354/2018
Dobromir Sośnierz

Betänkande Andrzej Grzyb - A8-0321/2018
Rupert Matthews

Betänkande Tadeusz Zwiefka - A8-0422/2018
Rupert Matthews

Betänkande Evelyn Regner - A8-0002/2019
Rupert Matthews

Betänkande Zdzisław Krasnodębski - A8-0412/2018
Marek Jurek och Eleonora Forenza

Betänkande Paul Tang - A8-0363/2018
Alex Mayer

Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslagB8-0238/2019
Jiří Pospíšil

En heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen - B8-0241/2019
José Inácio Faria och Dobromir Sośnierz.

(Omröstning: onsdagen den 17 april 2019)

Betänkande Roberta Metsola - A8-0076/2019
Eleonora Forenza.


12. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


13. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 12 april 2019

(*) Namnet konfidentiellt

(*) Bruno Terriou (nr 0219/2019); (*) (nr 0220/2019); Stefan Jorde (nr 0221/2019); (*) (nr 0222/2019); (*) (nr 0223/2019); (*) (nr 0224/2019); Maarit Nermes (nr 0225/2019); (*) (nr 0226/2019); Dana Mošničková (nr 0227/2019); (*) (nr 0228/2019); Isabelle Thibault (nr 0229/2019); Moisés Llanes Ruiz (nr 0230/2019); Rafael Sánchez Boyero (nr 0231/2019); Bruno Terriou (nr 0232/2019); Christine Gibson (nr 0233/2019); (*) (nr 0234/2019); Rute Sobral (nr 0235/2019); Rui Martins (nr 0236/2019); (*) (nr 0237/2019); (*) (nr 0238/2019); Bruno Terriou (nr 0239/2019); Marios Achelleos (nr 0240/2019); Georges Papageorgiou (nr 0241/2019); José Manuel Lago Costas (nr 0242/2019); Lorenzo Oliverio Pérez (nr 0243/2019); José Ignacio Domínguez (nr 0244/2019); Bernd Fritz (nr 0245/2019); (*) (nr 0246/2019); Joachim Schulz (nr 0247/2019); Benedetto Rubetti (nr 0248/2019); Fritz Pirker (nr 0249/2019); Renato Lelli (nr 0250/2019); Silvana Casini (nr 0251/2019); Giovanni Piazza (nr 0252/2019); (*) (nr 0253/2019); Cristian Moldovan (nr 0254/2019); (*) (nr 0255/2019); (*) (nr 0256/2019); Alberto González García (nr 0257/2019); (*) (nr 0258/2019); Julian Hopes (nr 0259/2019); (*) (nr 0260/2019); (*) (nr 0261/2019); Fred Woodhead (nr 0262/2019); (*) (nr 0263/2019); (*) (nr 0264/2019); (*) (nr 0265/2019); (*) (nr 0266/2019); (*) (nr 0267/2019); Moustafa Chatzouz (nr 0268/2019); Bruno Terriou (nr 0269/2019); Christine Vukovic (nr 0270/2019); Silvia Oñate Moya (nr 0271/2019); (*) (nr 0272/2019); Jerzy Warszyński (nr 0273/2019); (*) (nr 0274/2019); Félix Lorenzo Donoso (nr 0275/2019); Jorge Caccia (nr 0276/2019); (*) (nr 0277/2019); (*) (nr 0278/2019); (*) (nr 0279/2019); (*) (nr 0280/2019); Kutiné Csurgai Ágota (nr 0281/2019); (*) (nr 0282/2019); (*) (nr 0283/2019); (*) (nr 0284/2019); Rosie Walters (nr 0285/2019); Bert Vanhelmont (nr 0286/2019); (*) (nr 0287/2019); Wolfgang Gerber (nr 0288/2019); (*) (nr 0289/2019); (*) (nr 0290/2019); (*) (nr 0291/2019); Fábio César Pereira Ferreira Rocha (nr 0292/2019); Michele Canesi (nr 0293/2019); (*) (nr 0294/2019); (*) (nr 0295/2019); (*) (nr 0296/2019).

Talmannen meddelade att han den 12 april 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller sitt säte i en medlemsstat.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär samt utbyggnaden av stödprogrammet för strukturreformer (COM(2018)0280 - C8-0219/2018 - 2018/2073(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

2) från ledamöterna

- Dominique Martin. Förslag till resolution om sysselsättning och europeisk preferens för offentlig upphandling i Europa (B8-0220/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om viseringsliberalisering för Kosovo (B8-0233/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano och Marco Zullo. Förslag till resolution om universell digital identitet: en grundläggande rättighet för alla unionsmedborgare (B8-0236/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 2–4 juli 2019.


16. Justering av protokoll och översändande av antagna texter

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Eftersom detta var det sista sammanträdet under innevarande valperiod, föreslog talmannen att parlamentet skulle göra undantag från artiklarna 192 och 193 i arbetsordningen och redan nu justera protokollet från dagens sammanträde och även översända de texter som antagits under innevarande sammanträdesperiod till de berörda mottagarna.

Parlamentet godkände detta förfarande och justerade protokollet.

°
° ° °

Elena Valenciano hade anmält frånvaro vid sammanträdena den 10 och 11 december 2018.

Curzio Maltese hade anmält frånvaro vid sammanträdena i september 2018 och april 2019.


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 12.53.


18. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Nicolai, Ponga

Senaste uppdatering: 2 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy