Показалец 
Протокол
XML 86kPDF 207kWORD 66k
Вторник, 2 юли 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието (първо заседание на новоизбрания Парламент)
 2.Състав на Парламента
 3.Състав на политическите групи
 4.Проверка на пълномощията
 5.Избор на председател и на заместник-председатели (определяне на преброители)
 6.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 7.Дневен ред на следващото заседание
 8.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2019 - 2020

Заседания от 2 до 4 юли 2019 г.

СТРАСБУРГ

ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК 2 ЮЛИ 2019 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI

1. Откриване на заседанието (първо заседание на новоизбрания Парламент)

Заседанието беше открито в 10.05 ч.

В съответствие с Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и член 154, параграф 2 от Правилника за дейността Antonio Tajani (член на ЕП, временно изпълняващ длъжността председател в съответствие с член 14, параграф 1 от Правилника за дейността) обяви за открито първото заседание на Европейския прламент след изборите и направи кратко изказване.

Парламентът изслуша европейския химн, изсвирен от квартет Авена и изпълнен от певицата Анаис Ивоз.


2. Състав на Парламента

Отбелязват се следните промени, настъпили в състава на Парламента след последната сесия на Парламента, чийто мандат изтича, проведена от 15 до 18 април 2019 г.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Sergio Gutiérrez Prieto са избрани за членове на националния парламент на Испания (Congreso de los Diputados), длъжност, която е несъвместима с тази на член на ЕП, и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дeйността местата им са вакантни, считано от 21 май 2019 г.

Испанските компетентни органи уведомяват за назначаването на Pablo Arias Echeverría като член на Европейския парламент на мястото на Teresa Jiménez-Becerril Barrio, считано от 21 май 2019 г.

Jeppe Kofod е назначен за министър на външните работи в правителството на Дания, длъжност, която е несъвместима с тази на член на ЕП, и в съответствие с член 3, параграф 2, втора алинея и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността мястото му е вакантно, считано от 27 юни 2019 г.


3. Състав на политическите групи

Отбелязват се следните промени, настъпили в състава на политическите групи след последната сесия на Парламента, чийто мандат изтича, проведена от 15 до 18 април 2019 г.

Peter van Dalen не се явява член на групата ECR, считано от 18 юни 2019 г. Той заема място в залата сред независимите членове на ЕП.


4. Проверка на пълномощията

Всички актове относно обявяването на избирането на членовете на ЕП ще бъдат предадени на комисията, отговаряща за проверката на пълномощията, която ще бъде учредена в съответствие с член 206 от Правилника за дейността.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор членовете на ЕП заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че преди това са подписали декларация за липса на основания за несъвместимост.

В съответствие с член 7 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори от 20 септември 1976 г. членовете на ЕП, изпълняващи длъжност, несъвместима с мандата на член на ЕП, не могат да заемат мястото си в ЕП. Той прикани членовете на ЕП, които все още не са подписали своята декларация за липса на основания за несъвместимост и не се ползват с всички произтичащи от това права, да го направят незабавно.


5. Избор на председател и на заместник-председатели (определяне на преброители)

Избирането на председател на Европейския парламент е предвидено за утре.

Antonio Tajani (член на ЕП, временно изпълняващ длъжността председател) съобщи, че в съответствие с член 15, параграф 1 от Правилника за дейността кандидатурите трябва да бъдат внесени, със съгласието на номинираните лица, от политическа група или от най-малко 38 членове на ЕП най-късно днес в 22 ч.

Изказа се Matt Carthy.

Antonio Tajani пристъпи към избиране на 8 преброители за избора на председател и заместник-председатели чрез жребии.

Избрани са: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler и Catherine Chabaud.


6. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия през ноември 2018 г., месечата сесия през декември 2018 г. и първата месечна сесия през януари 2019 г., се намират на сайта на Парламента.

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през февруари 2019 г., се намира на сайта на Парламента.


7. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 640.068/OJME).


8. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 10.24 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz, Адемов, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Майдел, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Пенкова, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Слабаков , Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Витанов, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Zagorakis

Последно осъвременяване: 9 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност