Zoznam 
Zápisnica
XML 79kPDF 199kWORD 65k
Utorok, 2. júla 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania (prvé rokovanie novozvoleného Parlamentu)
 2.Zloženie Parlamentu
 3.Zloženie politických skupín
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Voľba predsedu a podpredsedov (vymenovanie overovateľov)
 6.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 7.Program rokovania na nasledujúci deň
 8.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


EURÓPSKY PARLAMENT

ZASADANIE 2019 - 2020

Schôdza 2. až 4. júla 2019

ŠTRASBURG

ZÁPISNICA

UTOROK 2. JÚLA 2019

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI

1. Otvorenie rokovania (prvé rokovanie novozvoleného Parlamentu)

Rokovanie sa začalo o 10.05 h.

Antonio Tajani (poslanec vykonávajúci dočasne funkciu predsedu podľa članku 14 ods. 1 rokovacieho poriadku) v súlade s Aktom z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a v súlade s článkom 154 ods. 2 rokovacieho poriadku otvoril prvú schôdzu Európskeho parlamentu po voľbách a predniesol krátky príhovor.

Parlament si vypočul európsku hymnu v podaní kvarteta Avena a speváčky Anaïs Yvozovej.


2. Zloženie Parlamentu

V zložení Parlamentu boli zohľadnené ďalej uvedené zmeny, ktoré nastali od poslednej schôdze končiaceho Parlamentu, ktorá sa konala od 15. do 18. apríla 2019:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Sergio Gutiérrez Prieto boli zvolení za poslancov národného parlamentu Španielska (Congreso de los Diputados). Táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, preto sa podľa článku 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku ich mandáty uvoľnili s účinnosťou od 21. mája 2019.

Príslušné španielske úrady oznámili, že Pablo Arias Echeverría bol s účinnosťou od 21. mája 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Teresu Jiménez-Becerril Barriovú.

Jeppe Kofod bol vymenovaný za ministra zahraničných vecí Dánska. Táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a preto sa podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku a článku 4 ods. 1 rokovacieho poriadku jeho mandát uvoľnil s účinnosťou od 27. júna 2019.


3. Zloženie politických skupín

V zložení politických skupín Parlamentu boli zohľadnené ďalej uvedené zmeny, ktoré nastali od poslednej schôdze končiaceho Parlamentu, ktorá sa konala od 15. do 18. apríla 2019:

Peter van Dalen už nie je členom skupiny ECR s účinnosťou od 18. júna 2019. V súčasnosti patrí medzi nezaradených poslancov.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Všetky oznámenia týkajúce sa zvolenia poslancov budú postúpené výboru poverenému preskúmaním osvedčení o zvolení za poslanca, ktorý bude zriadený v súlade s článkom 206 rokovacieho poriadku.

Kým nebudú osvedčenia o zvolení za poslancov preskúmané alebo kým nebude prijaté rozhodnutie v akomkoľvek spore a za predpokladu, že poslanci už predtým podali písomné vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu nezlučiteľnú funkciu, v súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci zasadajú v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené.

V súlade s článkom 7 aktu o priamych a všeobecných voľbách členov Európskeho parlamentu nemôžu poslanci, ktorí vykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, zasadať v Parlamente. Poslanci, ktorí zatiaľ nepodpísali vyhlásenie, že nevykonávajú žiadnu nezlučiteľnú funkciu, a ktorí zatiaľ nepožívajú všetky svoje práva, sa vyzývajú, aby tak čo najskôr urobili.


5. Voľba predsedu a podpredsedov (vymenovanie overovateľov)

Voľba predsedu Parlamentu sa uskutoční v nasledujúci deň.

Antonio Tajani (poslanec dočasne vykonávajúci funkciu predsedu) oznámil, že v súlade s článkom 15 ods. 1 rokovacieho poriadku návrhy kandidátov sa predkladajú len s ich súhlasom a že ich môže predložiť iba politická skupina alebo poslanci, ktorých počet je aspoň 38. Tieto návrhy musia byť predložené do 22.00 h v tento deň.

V rozprave vystúpil Matt Carthy.

Antonio Tajani pristúpil k vyžrebovaniu ôsmich overovateľov na voľbu predsedu a podpredsedov.

Ako overovatelia boli určení: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler a Catherine Chabaud.


6. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej novembrovej a na decembrovej schôdzi v roku 2018 a na prvej januárovej schôdzi v roku 2019 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.

Oznámenie Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na februárovej schôdzi v roku 2019 sa nachádza na internetovej stránke Parlamentu.


7. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 640.068/OJME).


8. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 10.24 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Zagorakis

Posledná úprava: 9. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia