Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

18. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että parlamentin puhemies on allekirjoittanut 18. huhtikuuta 2019 keskeytetyn istuntokauden jälkeen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (00009/2019/LEX - C9-0012/2019 - 2016/0379(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta (00039/2019/LEX - C8-0227/2019 - 2018/0162(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (00050/2019/LEX - C8-0226/2019 - 2018/0153(COD))

- Εuroopan parlamentin ja neuvoston asetus hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 595/2009 ja (EU) 2018/956 sekä neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta (00060/2019/LEX - C8-0225/2019 - 2018/0143(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (00038/2019/LEX - C8-0224/2019 - 2018/0139(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla (00025/2019/LEX - C8-0223/2019 - 2018/0113(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (00056/2019/LEX - C8-0222/2019 - 2018/0112(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu teksti) (00028/2019/LEX - C8-0221/2019 - 2018/0111(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Välimeren miekkakalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1967/2006 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2107 muuttamisesta (00018/2019/LEX - C8-0220/2019 - 2018/0109(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (00064/2019/LEX - C8-0219/2019 - 2018/0105(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä (00070/2019/LEX - C8-0218/2019 - 2018/0104(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (00046/2019/LEX - C8-0217/2019 - 2018/0103(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta (00041/2019/LEX - C8-0216/2019 - 2018/0088(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu teksti) (00061/2019/LEX - C8-0215/2019 - 2018/0070(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan työviranomaisen perustamisesta, asetusten (EY) N:o 883/2004, (EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 muuttamisesta ja päätöksen (EU) 2016/344 kumoamisesta (00049/2019/LEX - C8-0214/2019 - 2018/0064(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (00029/2019/LEX - C8-0213/2019 - 2018/0061(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta (00032/2019/LEX - C8-0212/2019 - 2018/0050(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o 346/2013 ja (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta (00054/2019/LEX - C8-0211/2019 - 2018/0045(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU muuttamisesta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävän markkinoinnin osalta (00053/2019/LEX - C8-0210/2019 - 2018/0041(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa (00043/2019/LEX - C8-0209/2019 - 2017/0355(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (00045/2019/LEX - C8-0208/2019 - 2017/0353(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta (00057/2019/LEX - C8-0207/2019 - 2017/0291(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (00024/2019/LEX - C8-0206/2019 - 2017/0143(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (00020/2019/LEX - C8-0205/2019 - 2017/0085(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (00065/2019/LEX - C8-0204/2019 - 2016/0400A(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ennaltaehkäiseviä uudelleenjärjestelyjä koskevista puitteista, veloista vapauttamisesta ja elinkeinotoiminnan harjoittamiskiellosta sekä toimenpiteistä uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostamiseksi ja direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta (direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä) (00093/2018/LEX - C8-0203/2019 - 2016/0359(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 ja (EU) 2019/… muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta (00059/2019/LEX - C8-0202/2019 - 2016/0074(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus raportointivelvoitteiden yhdenmukaistamisesta ympäristöön liittyvän lainsäädännön alalla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) N:o 995/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2002/49/EY, 2004/35/EY, 2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, neuvoston asetusten (EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 sekä neuvoston direktiivin 86/278/ETY muuttamisesta (00008/2019/LEX - C8-0200/2019 - 2018/0205(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (00073/2018/LEX - C8-0199/2019 - 2016/0377(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (00083/2018/LEX - C8-0197/2019 - 2016/0378(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (00021/2019/LEX - C8-0196/2019 - 2018/0069(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (00042/2019/LEX - C8-0195/2019 - 2018/0081(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta (00040/2019/LEX - C8-0194/2019 - 2018/0130(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (00011/2019/LEX - C8-0193/2019 - 2018/0172(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta (00076/2018/LEX - C8-0192/2019 - 2016/0084(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (00010/2019/LEX - C8-0191/2019 - 2016/0380(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (00015/2019/LEX - C8-0188/2019 - 2016/0360A(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta, asetuksen (EU) 2016/1627 muuttamisesta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2115/2005 ja (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta (00034/2019/LEX - C8-0187/2019 - 2018/0304(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (00016/2019/LEX - C8-0186/2019 - 2016/0364(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta (00047/2019/LEX - C8-0185/2019 - 2016/0361(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta (00048/2019/LEX - C8-0184/2019 - 2016/0362(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (00073/2019/LEX - C8-0183/2019 - 2017/0090(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta (00052/2019/LEX - C8-0182/2019 - 2018/0161(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/…+ muuttamisesta (00031/2019/LEX - C8-0179/2019 - 2017/0352(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehyksen vahvistamisesta rajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS muuttamisesta (00030/2019/LEX - C8-0178/2019 - 2017/0351(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietyistä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (00026/2019/LEX - C8-0177/2019 - 2015/0287(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (00027/2019/LEX - C8-0176/2019 - 2015/0288(COD)).

Päivitetty viimeksi: 10. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö