Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

Παράρτηµα 2 - Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:   
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Procaccini, Rafalska, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski,

GUE/NGL:   
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Björk, Bompard, Botenga, Buschmann, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Γεωργίου, Γεωργούλης, Hazekamp, Kizilyürek, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, Matias, Maurel, Michels, Modig, Παπαδημούλης, Pelletier, Pineda Marín, Rego, Rodríguez Palop, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace,

ID:
Haider, Kuhs, Mayer, Zimniok,

NI:
Adinolfi Isabella, Bull, Bullock, Castaldo, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Farage, Forman, Gemma, Gill Nathan, Gyöngyösi, Habib, Harris, Heaver, Jordan, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Λαγός, Longworth, Lowe, Monteith, Mummery, Νικολάου-Αλαβάνος, Overgaard Nielsen, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Uhrík, Wells, Widdecombe, Zullo,

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Edtstadler, Estaràs Ferragut, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Φούρλας, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos Nieto, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko,

Renew:
Alieva-Veli, Al Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Ciolos, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ștefănuța, Strugariu, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou,

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Andrieu, Ανδρουλάκης, Ara-Kovács, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Beňová, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, De Castro, Dionísio Bradford, Dobrev, Dura Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Galvez Muñoz, García Muñoz, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, Gonzalez Casares, Grapini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Incir, Jones, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Olekas, Palmer, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vollath, Ward, Zorrinho,

Verts/ALE:
Ainslie, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, De Sutter, Dowding, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, Magid, Neumann, Nienaß, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου