Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 4 juli 2019 - Strasbourg

3. Val av parlamentets kvestorer
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstning genomfördes om valet av kvestorer, i enlighet med artikel 18 i arbetsordningen.

Talmannen tillkännagav att han mottagit följande nomineringar till platserna som kvestorer: Monika Beňová, Gilles Boyer, David Casa, Karol Karski och Anne Sander.

Kandidaterna hade gett sitt godkännande till nomineringarna.

Talmannen meddelade att kandidaterna i enlighet med artikel 15.1 i arbetsordningen valdes med acklamation eftersom antalet kandidater inte översteg antalet lediga platser. Han bekräftade att rangordningen skulle bestämmas genom sluten elektronisk omröstning, i enlighet med artiklarna 18 och 17.2 i arbetsordningen. Talmannen informerade parlamentet om hur detta skulle gå till.

Omröstningen genomfördes.

Talmannen tillkännagav valresultatet:

- antal röstdeltagande: 574

- antal blanka eller ogiltiga valsedlar: 71

- antal avgivna röster: 503

Rösterna fördelade sig på följande sätt, i fallande ordning:

Anne Sander: 407 röster

Monika Beňová: 391röster

David Casa: 391 röster

Gilles Boyer: 317 röster

Karol Karski: 261 röster

Kvestorernas rangordning bestämdes i enlighet med artiklarna 18 och 17.2 i arbetsordningen utifrån den ordning de valdes och vid lika röstetal av ålder.

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll.) (bilaga 2 till protokollet av den 4.7.2019)

(Sammanträdet avbröts kl. 09.19.)

Senaste uppdatering: 4 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy