Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

5. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Ιουνίου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Ιουνίου (2019/2686(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη, και Ann Widdecombe.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Κώστας Μαυρίδης, Martin Horwood, Μαρία Σπυράκη, Maria Grapini, Juan Fernando López Aguilar, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Enikő Győri, Andrey Kovatchev, Valter Flego, Robert Hajšel, Thierry Mariani και Juozas Olekas.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου