Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 31k
Esmaspäev, 15. juuli 2019 - Strasbourg

6. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Saalomoni Saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi-ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta, sõlmimist (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek ühtse järelevalvemehhanismi aseesimehe nimetamise kohta (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika