Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 15 juli 2019 - Straatsburg

6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO, TRAN

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE, PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor de benoeming van de positie van vicevoorzitter van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid