Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 8.Διάταξη των εργασιών
 9.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 10.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 11.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (116 kb) Κατάσταση παρόντων (48 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (116 kb) Κατάσταση παρόντων (48 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (74 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (76 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (100 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου