Показалец 
Протокол
XML 115kPDF 235kWORD 71k
Понеделник, 15 юли 2019 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Внесени документи
 7.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 8.Ред на работа
 9.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 10.Дневен ред на следващото заседание
 11.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 4 юли 2019 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.03 ч.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


4. Състав на Парламента

Kyriakos Velopoulos е избран за члeн на националния парламент на Гърция, считано от 7 юли 2019 г.

Парламентът отбеляза, че в съответствие с член 7, параграф 2 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с качеството на член на Европейския парламент и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността обяви мястото му за свободно, считано от 7 юли 2019 г.

°
° ° °

Нидерландските компетентни органи уведомиха за назначаването на Lara Wolters като член на Европейския парламент на мястото на Frans Timmermans, считано от 4 юли 2019 г.

Гръцките компетентни органи уведомиха за назначаването на Emmanouil Fragkos като член на Европейския парламент на мястото на Kyriakos Velopoulos, считано от 10 юли 2019 г.

Парламентът отбеляза тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор, Lara Wolters и Emmanouil Fragkos заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и ECR следните искания за назначаване:

комисия AFET: Andrius Kubilius на мястото на Hildegard Bentele

комисия AFCO: Geert Bourgeois на мястото на Ryszard Antoni Legutko

подкомисия DROI: Assita Kanko на мястото на Witold Jan Waszczykowski

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

°
° ° °

Изказа се Richard Corbett.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и на Румъния (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020г. (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, IMCO, TRAN

- Предложение за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, PECH

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019 – 2024 г.) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от имета на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за номинация за длъжността заместник-председател на единния надзорен механизъм (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON


7. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщенията на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия януари 2019 г. и първата месечна сесия през март 2019 г., се намират на сайта на Парламента.


8. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред на пленарните заседания на втората сесия на Парламента през юли 2019 г. (PE 640.119/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата GUE/NGL да не се приключват разискванията по изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението във Венесуела (точка 26 от окончателния проект на дневен ред) с внасянето на предложения за резолюция.

Изказаха се Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Michael Gahler против искането.

С поименно гласуване (83 гласа „за“, 142 гласа „против“, 72 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за включване като трета точка в дневния ред на заседанието следобед, след изявленията на Съвета и Комисията относно зоните с чист въздух в градовете на ЕС (точка 32 от окончателния проект на дневен ред), на изявленията на Съвета и Комисията относно отношенията мужду ЕС и Меркосур.

Изказаха се Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Christophe Hansen против искането.

Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказаха се Chris Davies, председател на комисията PECH, Robert Rowland и Claire Fox.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


9. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 172 от Правилника за дейността:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling и Franc Bogovič.


10. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 640.119/OJMA).


11. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 17.53 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz, Адемов, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Александров Йорданов, Алиева-Вели, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Джамбазки, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Кънев, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Майдел, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Слабаков , Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Витанов, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Йончева, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност