Seznam 
Zápis
XML 104kPDF 218kWORD 69k
Pondělí, 15. července 2019 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech a v delegacích
 6.Předložení dokumentů
 7.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 8.Plán práce
 9.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 10.Pořad jednání příštího denního zasedání
 11.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 4. července 2019, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:03.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Složení Parlamentu

Kyriakos Velopoulos byl zvolen poslancem řeckého parlamentu s platností od 7. července 2019.

Parlament vzal v souladu s čl. 7 odst. 2 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách na vědomí, že tato funkce je neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jeho mandátu s platností od 7. července 2019.

°
° ° °

Příslušné nizozemské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Lara Wolters, kterou je nahrazen Frans Timmermans, byla s platností od 4. července 2019 zvolena poslankyní Parlamentu.

Příslušné řecké orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Emmanouil Fragkos, kterým je nahrazen Kyriakos Velopoulos, byl s platností od 10. července 2019 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Lara Wolters a Emmanouil Fragkos v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a ECR následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Andrius Kubilius, kterým je nahrazena Hildegard Bentele

výbor AFCO: Geert Bourgeois, kterým je nahrazen Ryszard Antoni Legutko

podvýbor DROI: Assita Kanko, kterou je nahrazen Witold Jan Waszczykowski

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

°
° ° °

Vystoupil Richard Corbett.


6. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru jménem Unie (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na jmenování do funkce místopředsedy jednotného mechanismu dohledu (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON


7. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním druhém lednovém a prvním březnovém dílčím zasedání jsou zveřejněna na internetových stránkách Parlamentu.


8. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého červencového plenárního zasedání (PE 640.119/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby na závěr rozpravy o prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci ve Venezuele (bod 26 PDOJ) nebyly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Michael Gahler proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 83, proti: 142, zdrželo se: 72).

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání za prohlášení Rady a Komise o zónách čistého ovzduší v evropských městech (bod 32 PDOJ) zařazena prohlášení Rady a Komise o vztazích mezi EU a Mercosurem.

Vystoupili: Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Christophe Hansen proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupili: Chris Davies, předseda výboru PECH, Robert Rowland a Claire Fox.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


9. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament zejména na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 172 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling a Franc Bogovič.


10. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 640.119/OJMA).


11. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 17:53.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí