Indeks 
Protokol
PDF 218kWORD 68k
Mandag den 15. juli 2019 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Modtagne dokumenter
 7.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 8.Arbejdsplan
 9.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 10.Dagsorden for næste møde
 11.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 4. juli 2019, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.03.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

Kyriakos Velopoulos var blevet valgt som medlem af Grækenlands nationale parlament med virkning fra den 7. juli 2019.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, at Kyriakos Velopoulos' mandat var ledigt med virkning fra den 7. juli 2019.

°
° ° °

De kompetente nederlandske myndigheder havde meddelt, at Lara Wolters var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Frans Timmermans med virkning fra den 4. juli 2019.

De kompetente græske myndigheder havde meddelt, at Emmanouil Fragkos var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Kyriakos Velopoulos med virkning fra den 10. juli 2019.

Parlamentet tog dette til efterretning.

Lara Wolters og Emmanouil Fragkos deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen og ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Andrius Kubilius i stedet for Hildegard Bentele

AFCO: Geert Bourgeois i stedet for Ryszard Antoni Legutko

DROI-underudvalget: Assita Kanko i stedet for Witold Jan Waszczykowski

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

°
° ° °

Taler: Richard Corbett.


6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

TRAN

rådg.udv.rådg.udv.:

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

TRAN

rådg.udv.rågd.udv.:

EMPL

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

PECH

rådg.udv.rågd.udv.:

DEVE, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Rumænien, Italien og Østrig (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

BUDG

rågd.udv.:

REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage højde for Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse til Den Europæiske Union (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

ENVI

rågd.udv.:

ITRE, IMCO, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

INTA

rågd.udv.:

DEVE, PECH

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

PECH

rågd.udv.:

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

INTA

rådg.udv.rågd.udv.:

DEVE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

INTA

rådg.udv.rågd.udv.:

DEVE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

BUDG

- Forslag til indstilling af næstformand for den fælles tilsynsmekanisme (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

henvist til:

kor.udv.kor.udv.:

ECON


7. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne januar II 2019 og marts I 2019 forelå på Parlamentets websted.


8. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juli II 2019 (PE 640.119/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om ikke at afslutte forhandlingen om redegørelsen ved næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om ”Situationen i Venezuela” (punkt 26 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Michael Gahler, der talte imod den.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (83 for, 142 imod, 72 hverken/eller).

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som tredje punkt om eftermiddagen, efter redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om ”Områder med ren luft i EU-byer” (punkt 32 i PDOJ), at opføre redegørelser ved Rådet og Kommissionen om ”Forholdet mellem EU og Mercosur”.

Talere: Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Christophe Hansen, der talte imod den.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Talere: Chris Davies, formand for PECH, Robert Rowland og Claire Fox.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


9. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 172:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling og Franc Bogovič.


10. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 640.119/OJMA).


11. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 17.53.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Seneste opdatering: 27. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik