Märksõnaregister 
Protokoll
XML 104kPDF 211kWORD 68k
Esmaspäev, 15. juuli 2019 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 8.Tööplaan
 9.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 10.Järgmise istungi päevakord
 11.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 4. juulil 2019 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.03.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Parlamendi koosseis

Kyriakos Velopoulos valiti alates 7. juulist 2019 Kreeka parlamendi liikmeks.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ei ole see ametikoht ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ametiga ning Euroopa Parlament luges tema ametikoha alates 7. juulist 2019 vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 vabaks.

°
° ° °

Madalmaade pädevad ametiasutused on teatanud Frans Timmermansi asemele Lara Woltersi valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 4. juulist 2019.

Kreeka pädevad ametiasutused on teatanud Kyriakos Velopoulose asemel Emmanouil Fragkose valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 10. juulist 2019.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Lara Wolters ja Emmanouil Fragkos vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide PPE ja ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET-komisjon: Andrius Kubilius (Hildegard Bentele asemel)

AFCO-komisjon: Geert Bourgeois (Ryszard Antoni Legutko asemel)

DROI-allkomisjon: Assita Kanko (Witold Jan Waszczykowski asemel)

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.

°
° ° °

Sõna võttis Richard Corbett.


6. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, ja direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Rumeeniale, Itaaliale ja Austriale (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Saalomoni Saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimise kohta (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi-ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta, sõlmimist (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek ühtse järelevalvemehhanismi aseesimehe nimetamise kohta (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON


7. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2019. aasta jaanuari teisel ja märtsi esimesel osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad parlamendi veebisaidil.


8. Tööplaan

Jagati välja 2019. aasta juuli II osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 640.119/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 158):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse, et pärast komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust olukorra kohta Venezuelas (PDOJ punkt 26) ei esitataks arutelu lõpus resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ning Michael Gahler, kes oli ettepaneku vastu.

Euroopa Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (83 poolt, 142 vastu, erapooletuid 72).

Kolmapäev

Fraktsioon GUE/NGL on esitanud taotluse lisada pärastlõunase istungipoole kolmandaks päevakorrapunktiks (pärast nõukogu ja komisjoni avaldusi teemal „Puhta õhu alad ELi linnades“ (PDOJ punkt 32)) nõukogu ja komisjoni avaldused teemal „ELi ja Mercosuri suhted“.

Sõna võtsid Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes taotlust põhjendas, ning Christophe Hansen, kes oli ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Sõna võtsid PECH-komisjoni esimees Chris Davies, Robert Rowland ja Claire Fox.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


9. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Kodukorra artikli 172 kohaselt anti üheminutiliste sõnavõttude raames sõna järgmistele parlamendiliikmetele, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitilistelt olulistele teemadele:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling ja Franc Bogovič.


10. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 640.119/OJMA).


11. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 17.53.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika