Rodyklė 
Protokolas
XML 104kPDF 217kWORD 70k
Pirmadienis, 2019 m. liepos 15 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Gauti dokumentai
 7.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 8.Darbų programa
 9.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 10.Kito posėdžio darbotvarkė
 11.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta ketvirtadienį, 2019 m. liepos 4 d. atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.03 val.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Parlamento sudėtis

Kyriakos Velopoulos buvo išrinktas į Graikijos nacionalinį parlamentą nuo 2019 m. liepos 7 d.

Parlamentas pažymi, kad pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalį šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario veikla, ir pagal DTT 4 straipsnio 1 ir 4 dalis nustato, kad jo vieta laisva nuo 2019 m. liepos 7 d.

°
° ° °

Nyderlandų kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Lara Wolters, kuri pakeis Frans Timmermans, išrinkimą Parlamento nare nuo 2019 m. liepos 4 d.

Graikijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Emmanouil Fragkos, kuris pakeis Kyriakos Velopoulos, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2019 m. liepos 10 d.

Parlamentas paž.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Lara Wolters ir Emmanouil Fragkos įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Le Président gavo šiuos PPE ir ECR frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

AFET komitetas: Andrius Kubilius vietoj Hildegard Bentele

AFCO komitetas: Geert Bourgeois vietoj Ryszard Antoni Legutko

DROI pakomitetis: Assita Kanko vietoj Witold Jan Waszczykowski

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

°
° ° °

Kalbėjo Richard Corbett.


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui:

TRAN

nuomonę teikiantis komitetas:

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui:

TRAN

nuomonę teikiantis komitetas:

EMPL

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

perduota

atsakingam komitetui:

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

PECH

nuomones teikiantys komitetai:

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir Austrijai (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

perduota

atsakingam komitetui:

BUDG

nuomonę teikiantis komitetas:

REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

perduota

atsakingam komitetui:

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

perduota

atsakingam komitetui:

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5ir Euro 6)ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui:

ENVI

nuomones teikiantys komitetai:

ITRE, IMCO, TRAN

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimas dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

INTA

nuomones teikiantys komitetai:

DEVE, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

PECH

nuomones teikiantys komitetai:

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

INTA

nuomonę teikiantis komitetas:

DEVE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

INTA

nuomonę teikiantis komitetas:

DEVE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2019/000 TA 2019 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

perduota

atsakingam komitetui:

BUDG

- Pasiūlymas dėl skyrimo į Bendro priežiūros mechanizmo pirmininko pavaduotojo pareigas (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

perduota

atsakingam komitetui:

ECON


7. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2019 m. II sausio mėn. ir 2019 m. I kovo mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


8. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2019 m. liepos mėn. II plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 640.119/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

GUE/NGL frakcijos prašymas nebaigti diskusijų dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės dėl padėties Venesueloje (PDOJ 26 punktas) pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimu.

Kalbėjo Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Michael Gahler pasisakė prieš.

Po vardinio balsavimo (83 už, 142 prieš, 72 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į popietės darbotvarkę trečiu punktu po Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl Švaraus oro zonos ES miestuose (PDOJ 32 punktas) Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl ES ir Mercosur šalių santykių.

Kalbėjo Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, o Christophe Hansen pasisakė prieš.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Chris Davies, PECH komiteto pirmininkas, Robert Rowland ir Claire Fox.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


9. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal DTT 172 straipsnį pasisakė šie deputatai, norėdami atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling ir Franc Bogovič.


10. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 640.119/OJMA).


11. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 17.53 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika