Index 
Notulen
XML 105kPDF 213kWORD 68k
Maandag 15 juli 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 8.Regeling van de werkzaamheden
 9.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 10.Agenda van de volgende vergadering
 11.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 4 juli 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.03 uur geopend.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Samenstelling Parlement

Kyriakos Velopoulos is met ingang van 7 juli 2019 verkozen als lid van het nationale parlement van Griekenland.

Het Parlement neemt ter kennis dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, stelt het Parlement vast dat deze zetel met ingang van 7 juli 2019 vacant is.

°
° ° °

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Lara Wolters tot lid van het Parlement, ter vervanging van Frans Timmermans, met ingang van 4 juli 2019.

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Emmanouil Fragkos tot lid van het Parlement, ter vervanging van Kyriakos Velopoulos, met ingang van 10 juli 2019.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Lara Wolters en Emmanouil Fragkos, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie en de ECR-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

commissie AFET: Andrius Kubilius in de plaats van Hildegard Bentele

commissie AFCO: Geert Bourgeois in de plaats van Ryszard Antoni Legutko

subcommissie DROI: Assita Kanko in de plaats van Witold Jan Waszczykowski

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

EMPL

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Roemenië, Italië en Oostenrijk (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO, TRAN

- Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE, PECH

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2019/000 TA 2019 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor de benoeming van de positie van vicevoorzitter van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON


7. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van januari II 2019 en maart I 2019 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op de website van het Parlement.


8. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juli II 2019 (PE 640.119/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Een verzoek van de GUE/NGL-Fractie om het debat over de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie in Venezuela (punt 26 PDOJ) niet af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Michael Gahler, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (83 voor, 142 tegen, 72 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Een verzoek van de GUE/NGL-Fractie om op de agenda als derde punt van de middag, na de verklaringen van de Raad en de Commissie over lage-emissiezones in EU-steden (punt 32 PDOJ), de verklaringen van de Raad en de Commissie over de betrekkingen tussen de EU en Mercosur op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Christophe Hansen, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Chris Davies, voorzitter van de commissie PECH, Robert Rowland en Claire Fox.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


9. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling en Franc Bogovič.


10. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 640.119/OJMA).


11. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.53 uur gesloten.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Laatst bijgewerkt op: 27 november 2019Juridische mededeling - Privacybeleid