Indeks 
Protokół
XML 105kPDF 219kWORD 69k
Poniedziałek, 15 lipca 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Składanie dokumentów
 7.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 8.Porządek obrad
 9.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 10.Porządek obrad następnego posiedzenia
 11.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 4 lipca 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.03.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład Parlamentu

Kyriakos Velopoulos został wybrany na posła do parlamentu krajowego Grecji ze skutkiem od 7 lipca 2019 r.

Parlament odnotował fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 2 aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, i zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od 7 lipca 2019 r.

°
° ° °

Właściwe organy holenderskie powiadomiły o wyborze Lary Wolters na posłankę do Parlamentu Europejskiego w miejsce Fransa Timmermansa ze skutkiem od 4 lipca 2019 r.

Właściwe organy greckie powiadomiły o wyborze Emmanouila Fragkosa na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Kyriakosa Velopoulosa ze skutkiem od 10 lipca 2019 r.

Parlament odnotował wybór tych posłów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Lara Wolters i Emmanouil Fragkos biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i ECR następujące wnioski o nominację:

komisja AFET: Andrius Kubilius w miejsce Hildegard Bentele

komisja AFCO: Geert Bourgeois w miejsce Ryszarda Antoniego Legutki

podkomisja DROI: Assita Kanko w miejsce Witolda Jana Waszczykowskiego

Nominacje te zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

°
° ° °

Głos zabrał Richard Corbett.


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

opinia:

EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

opinia:

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2020 r. (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 iEuro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ENVI

opinia:

ITRE, IMCO, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

DEVE, PECH

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau (2019–2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

PECH

opinia:

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz załącznika do tej decyzji, a także decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

DEVE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

INTA

opinia:

DEVE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2019/000 TA 2019 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący mianowania na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ECON


7. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji styczniowej i pierwszej sesji marcowej w 2019 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


8. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku dziennego posiedzeń plenarnych drugiej sesji lipcowej w 2019 r. (PE 640.119/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Wniosek grupy GUE/NGL, by na zakończenie debaty dotyczącej oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Wenezueli (pkt 26 PDOJ) nie składać projektów rezolucji.

Głos zabrali: Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Michael Gahler przeciwko przyjęciu wniosku.

W GI (przy 83 głosach za, 142 głosach przeciwko, 72 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie do porządku dziennego oświadczeń Rady i Komisji w sprawie stosunków między UE a Mercosurem, w trzecim punkcie obrad popołudniowych, po oświadczeniach Rady i Komisji w sprawie stref czystego powietrza w miastach UE (pkt 32 PDOJ).

Głos zabrali: Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Christophe Hansen przeciwko przyjęciu wniosku.

Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrali: Chris Davies, przewodniczący komisji PECH, Robert Rowland i Claire Fox.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


9. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 172 Regulaminu następujący posłowie w wystąpieniach jednominutowych zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling i Franc Bogovič.


10. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 640.119/OJMA).


11. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 17.53.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności