Index 
Proces-verbal
XML 107kPDF 214kWORD 69k
Luni, 15 iulie 2019 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Depunere de documente
 7.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 8.Ordinea lucrărilor
 9.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 10.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 11.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 4 iulie 2019, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.03.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Componența Parlamentului

Kyriakos Velopoulos a fost ales deputat în Parlamentul național al Republicii Elene, cu efect din 7 iulie 2019.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European și, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură, a constatat că locul este vacant cu efect din 7 iulie 2019.

°
° ° °

Autoritățile competente din Țările de Jos au comunicat alegerea în Parlamentul European a Larei Wolters, în locul lui Frans Timmermans, ca deputată în Parlament, cu efect de la 4 iulie 2019.

Autoritățile elene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Emmanouil Fragkos, în locul lui Kyriakos Velopoulos, ca deputat în Parlament, cu efect de la 10 iulie 2019.

Parlamentul a luat act de alegerea lor.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Lara Wolters și Emmanouil Fragkos se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE și a Grupului ECR următoarele cereri de numire:

AFET: Andrius Kubilius în locul lui Hildegard Bentele

AFCO: Geert Bourgeois în locul lui Ryszard Antoni Legutko

Subcomisia DROI: Assita Kanko în locul lui Witold Jan Waszczykowski

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

°
° ° °

A intervenit Richard Corbett.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență României, Italiei și Austriei (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE, PECH

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, precum și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, precum și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

DEVE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de numire în funcția de vicepreședinte al mecanismului unic de supraveghere (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON


7. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune ianuarie II 2019 și martie I 2019 sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.


8. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din iulie II 2019 (PE 640.119/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 158 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea Grupului GUE/NGL de a nu depune propuneri de rezoluții la sfârșitul dezbaterii privind declarația Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Situația din Venezuela (punctul 26 din PDOJ).

Au intervenit Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Michael Gahler, împotriva cererii.

Prin AN (83 pentru, 142 împotrivă, 72 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi ca al treilea punct de după-amiază, după declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la zonele cu aer nepoluat în orașele UE (punctul 32 din PDOJ), declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la relațiile UE-Mercosur.

Au intervenit Idoia Villanueva Ruiz, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Christophe Hansen, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Au intervenit Chris Davies, președintele Comisiei PECH, Robert Rowland și Claire Fox.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


9. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

În temeiul articolului 172 din Regulamentul de procoedură, au luat cuvântul pentru intervenții cu durata de un minut următorii deputați, care au dorit să atragă atenția Parlamentului asupra unor chestiuni politice importante:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling și Franc Bogovič.


10. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 640.119/OJMA).


11. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 17.53.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Ultima actualizare: 27 noiembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate