Zoznam 
Zápisnica
XML 103kPDF 217kWORD 69k
Pondelok, 15. júla 2019 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Predloženie dokumentov
 7.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 8.Program práce
 9.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 10.Program rokovania na nasledujúci deň
 11.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 4. júla 2019 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.03 h.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


4. Zloženie Parlamentu

Kyriakos Velopoulos bol zvolený za poslanca národného parlamentu Grécka s účinnosťou od 7. júla 2019.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s funkciou európskeho poslanca, a v súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku konštatoval uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 7. júla 2019.

°
° ° °

Príslušné holandské úrady oznámili, že Lara Woltersová bola s účinnosťou od 4. júla 2019 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Fransa Timmermansa.

Príslušné grécke úrady oznámili, že Emmanouil Fragkos bol s účinnosťou od 10. júla 2019 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Kyriakosa Velopoulosa.

Parlament vzal na vedomie ich zvolenie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku Lara Woltersová a Emmanouil Fragkos zaujmú miesto v Parlamente a jeho orgánoch a budú požívať všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


5. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Andrius Kubilius, ktorým je nahradená Hildegard Bentele

výbor AFCO: Geert Bourgeois , ktorým je nahradený Ryszard Antoni Legutko

podvýbor DROI: Assita Kanko , ktorou je nahradený Witold Jan Waszczykowski

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Richard Corbett.


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES ospoločnom systéme dane zpridanej hodnoty asmernica 2008/118/ES ovšeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide oobranné úsilie na základe rámca Únie (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku aRakúsku (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov abezpečnostných hrozieb (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ scieľom zabezpečiť vyplácanie záloh vrámci všeobecného rozpočtu Únie na rok 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 otypovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných aúžitkových vozidiel (Euro 5 aEuro 6) aoprístupe kinformáciám oopravách aúdržbe vozidiel (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, PECH

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na vymenovanie do funkcie podpredsedu jednotného mechanizmu dohľadu (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON


7. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej januárovej schôdzi 2019 a prvej marcovej schôdzi 2019 sa nachádzajú na internetovej stránke Parlamentu.


8. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej júlovej plenárnej schôdze 2019 (PE 640.119/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o neukončenie rozpravy o vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o situácii vo Venezuele (bod 26 PDOJ) predložením návrhu uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Michael Gahler proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 83, proti: 142, zdržali sa hlasovania: 72).

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zaradenie do programu schôdze ako tretí bod popoludní, po vyhláseniach Rady a Komisie o zónach čistého ovzdušia v mestách EÚ (bod 32 PDOJ), vyhlásení Rady a Komisie o vzťahoch EÚ-Mercosur.

Vystúpili títo poslanci: Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Christophe Hansen proti žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Vystúpili títo poslanci: Chris Davies, predseda výboru PECH, Robert Rowland a Claire Fox.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


9. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 172 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling a Franc Bogovič.


10. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 640.119/OJMA).


11. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 17.53 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia