Kazalo 
Zapisnik
XML 101kPDF 211kWORD 69k
Ponedeljek, 15. julij 2019 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Predložitev dokumentov
 7.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 8.Razpored dela
 9.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 10.Dnevni red naslednje seje
 11.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 4. julija 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.03.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Kyriakos Velopoulos je bil s 7. julijem 2019 izvoljen za poslanca grškega nacionalnega parlamenta.

Parlament je v skladu s členom 7(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ugotovil, da ta funkcija ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta, zato je v skladu s členom 4(1) in (4) ugotovil, da je od 7. julija 2019 njegov sedež prost.

°
° ° °

Pristojni nizozemski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Fransa Timmermansa za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Lara Wolters z začetkom veljavnosti dne 4. julija 2019.

Pristojni grški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Kyriakosa Velopoulosa za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Emmanouil Fragkos z začetkom veljavnosti dne 10. julija 2019.

Parlament se je seznanil z njuno izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Lara Wolters in Emmanouil Fragkos polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE in ECR prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor AFET: Andrius Kubilius namesto Hildegard Bentele

odbor AFCO: Geert Bourgeois namesto Ryszarda Antonia Legutka

pododbor DROI: Assita Kanko namesto Witolda Jana Waszczykowskega.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.

°
° ° °

Govoril je Richard Corbett.


6. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5in Euro 6)in odostopu do informacij opopravilu in vzdrževanju vozil (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, IMCO, TRAN

- Predlog sklep Sveta o pristopu Salomonovih otokov k začasnemu sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE, PECH

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici ali v Švici, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019– tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog za imenovanje podpredsednika enotnega mehanizma nadzora (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON


7. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel v času drugega delnega zasedanja januarja 2019 in prvega delnega zasedanja marca 2019, so na voljo na spletišču Parlamenta.


8. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje julija 2019 (PE 640.119/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine GUE/NGL, naj se razprava o izjavi, ki jo je podala podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo Razmere v Venezueli (točka 26 PDOJ), ne zaključi z vložitvijo predlogov resolucije.

Govorila sta Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila zahtevo, in Michael Gahler proti tej zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (83 za, 142 proti, 72 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, naj se na dnevni red popoldanske seje pod točko tri po izjavah Sveta in Komisije na temo Območje čistega zraka v mestih EU (točka 32 PDOJ) uvrstita izjavi Sveta in Komisije o odnosih EU-Mercosur.

Govorila sta Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljila zahtevo, in Christophe Hansen proti tej zahtevi.

Parlament je zavrnil zahtevo.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govorili so Chris Davies, predsednik odbora PECH, Robert Rowland in Claire Fox.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


9. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Enominutni govori v skladu s členom 172 Poslovnika, s katerimi želijo poslanci Parlament opozoriti na zadevo političnega pomena:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás González Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling in Franc Bogovič.


10. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 640.119/OJMA).


11. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 17.53.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, González Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli

Zadnja posodobitev: 27. november 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov