Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

3. Δήλωση της υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ursula von der Leyen (υποψήφια Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Nigel Farage, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Ursula von der Leyen.

Παρεμβαίνουν οι Nico Semsrott για αναφορά στον Κανονισμό (Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, καθώς η παρέμβασή του δεν αποτελεί αναφορά στον Κανονισμό), Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni και Roberts Zīle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel και Sylvie Guillaume.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Eva Maydell, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett και Pedro Marques.

Παρεμβαίνει η Ursula von der Leyen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00.)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου