Показалец 
Протокол
XML 127kPDF 249kWORD 72k
Вторник, 16 юли 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 3.Изявление на кандидата за председтел на Комисията (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Избор на председател на Комисията
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Избор на председател на Комисията (обявяване на резултатите)
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)
 14.Положението във Венесуела (разискване)
 15.Положението в Персийския залив (разискване)
 16.Положението в Молдова (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Избор на председател на Комисията


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.07 ч.


2. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно действията, предприети вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на втората месечна сесия през април 2019 г., се намира на сайта на Парламента.


3. Изявление на кандидата за председтел на Комисията (разискване)

Ursula von der Leyen (кандидат за председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата ID, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, и Nigel Farage, независим член на ЕП.

Изказа се Ursula von der Leyen.

Изказаха се Nico Semsrott относно нарушения на Правилника за дейността (изказването не беше относно нарушения на Правилника на дейността, Председателят прекъсна оратора), Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni и Roberts Zīle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel и Sylvie Guillaume.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Изказаха се Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Илхан Кючюк, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Ева Майдел, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett и Pedro Marques.

Изказа се Ursula von der Leyen.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 13.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.03 ч.


5. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D и ID следните искания за назнчаване:

комисия CONT: Lara Wolters на мястото на Paul Tang

комисия CULT: Catherine Griset

комисия JURI: Lara Wolters на мястото на Kati Piri

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на румънското председателство на Съвета (2019/2685(RSP))

Viorica Dăncilă (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nicolas Bay, от името на групата ID, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, и Jake Pugh, независим член на ЕП.

Изказаха се Maroš Šefčovič и Viorica Dăncilă.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 16.06 ч.)


8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 18.06 ч.


9. Избор на председател на Комисията

Председателят съобщи, че е получил от Европейския съвет в съответствие с член 124 от Правилника за дейността кандидатурата на Урсула фон дер Лайен.

Председателят припомни разпоредбите на член 124, парагряф 2 от Правилника за дейността.

За преброители бяха избрани Ivan David, Christel Schaldemose, Jessica Stegrud, Raphaël Glucksmann, Paolo Borchia, Kateřina Konečná, Stéphane Séjourné и Irena Joveva.

Пристъпи се към гласуване.

(Заседанието беше прекъснато в 18.42 ч за преброяването на гласовете.


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 19.32 ч.


11. Избор на председател на Комисията (обявяване на резултатите)

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Общ брой на членовете, съставляващи Парламента: 747

Брой на членовете, съставляващи мнозинство: 374

- брой на гласувалите: 733

- за: 383

- против: 327

- въздържали се: 22

- празни бюлетини: 1

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол) (приложение 1 от протокола от 16.7.2019 г.)

Председателят констатира, че кандидатът е избран от Европейския парламент и поздрави Урсула фон дер Лайен за избирането ѝ.

Председателят посочи, че в съответствие с член 124, параграф 3 от Правилника за дейността ще уведоми Съвета за избирането на кандидата и ще изиска от Съвета и избрания председател на Комисията да предложат с общо съгласие кандидатите за различните постове на членове на Комисията (P9_TA(2019)0002).

Изказа се Урсула фон дер Лайен (новоизбраният председател на Комисията).

(Заседанието е прекъснато в 19.38 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 19.46 ч.


13. Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claire Fox, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Charlie Weimers, от името на групата ECR, Özlem Demirel, от името на групата GUE/NGL, Nathan Gill, независим член на ЕП, Dubravka Šuica, Isabel Santos, Илхан Кючюк, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula и Александър Йорданов.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Neena Gill, Martin Horwood, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Robert Rowland, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward и Mick Wallace.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


14. Положението във Венесуела (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2019/2730(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Paulo Rangel, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата Renew, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Philippe Olivier, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Robert Rowland, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Martin Horwood, Leopoldo López Gil, Isabel Santos, Samira Rafaela, Hermann Tertsch, Stelios Kouloglou, Ivan Vilibor Sinčić, Francisco José Millán Mon и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Carlo Fidanza, Lefteris Nikolaou-Alavanos, David Lega и Beata Kempa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Clare Daly, Milan Uhrík и Sandra Pereira.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.4 от протокола от 18.7.2019 г.


15. Положението в Персийския залив (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Персийския залив (2019/2731(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Herve Juvin, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Sven Mikser, Klemen Grošelj и Nacho Sánchez Amor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clare Daly, Martin Horwood, Mick Wallace и Thierry Mariani.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


16. Положението в Молдова (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Молдова (2019/2737(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Marina Kaljurand, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Dominique Bilde, от името на групата ID, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Christina Sheila Jordan, независим член на ЕП, Siegfried Mureşan, Isabel Santos, Ramona Strugariu, Sergey Lagodinsky, Ioan-Rareş Bogdan, Viola Von Cramon-Taubadel, Andrzej Halicki и Andrius Kubilius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Traian Băsescu, Thierry Mariani и Michael Gahler.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


17. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 640.119/OJME).


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.02 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz, Адемов, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Александров Йорданов, Alfonsi, Алиева-Вели, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Джамбазки, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Христов, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Кънев, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Майдел, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Пенкова, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Радев, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Слабаков , Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Станишев, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Витанов, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Йончева, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli


Приложение 1 - Избор на председател на Комисията

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lamberts, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda Marín, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Последно осъвременяване: 27 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност