Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 228kWORD 69k
Teisipäev, 16. juuli 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 3.Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi sõnavõtt (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Rumeenia eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Euroopa Komisjoni presidendi valimine
 10.Istungi jätkamine
 11.Euroopa Komisjoni presidendi valimine (tulemuste avalikustamine)
 12.Istungi jätkamine
 13.Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamine (arutelu)
 14.Olukord Venezuelas (arutelu)
 15.Olukord Pärsia lahe piirkonnas (arutelu)
 16.Olukord Moldovas (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Euroopa Komisjoni presidendi valimine


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.07.


2. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2019. aasta aprilli teisel osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav parlamendi veebisaidil.


3. Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi sõnavõtt (arutelu)

Ursula von der Leyen (Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloș fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Nigel Farage (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Ursula von der Leyen.

Sõna võtsid Nico Semsrott, et teha kodukorda puudutav märkus (kuna tegemist ei olnud kodukorda puudutava märkusega, katkestas president tema sõnavõtu), Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Stéphane Séjourné, Sven Giegold, Marco Zanni ja Roberts Zīle.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid João Ferreira, Martin Sonneborn, Tamás Deutsch, Miriam Dalli, Caroline Voaden, Bas Eickhout, Nicolas Bay, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tiziana Beghin, Esteban González Pons, Claude Moraes, Luis Garicano, Yannick Jadot, Jaak Madison, Derk Jan Eppink, Nikolaj Villumsen, Ivan Vilibor Sinčić, François-Xavier Bellamy, Kati Piri, Frédérique Ries, Heidi Hautala, Lars Patrick Berg, Assita Kanko, Manon Aubry, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Antonio Tajani, Jens Geier, Katalin Cseh, Monika Vana, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, Paulo Rangel ja Sylvie Guillaume.

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

Sõna võtsid Fredrick Federley, Molly Scott Cato, Christine Anderson, Geoffrey Van Orden, Mislav Kolakušić, Esther de Lange, Simona Bonafè, Dita Charanzová, Ernest Urtasun, Maximilian Krah, Ruža Tomašić, Dino Giarrusso, Tomas Tobé, Marina Kaljurand, Cristian Ghinea, Alyn Smith, Joachim Kuhs, Patryk Jaki, Dubravka Šuica, Javier Moreno Sánchez, Elsi Katainen, Marcel Kolaja, Gunnar Beck, Alexandr Vondra, Seán Kelly, Bogusław Liberadzki, Ilhan Kyuchyuk, Andrius Kubilius, Dan Nica, Urmas Paet, Roberta Metsola, Pierre Larrouturou, Hilde Vautmans, Siegfried Mureşan, Carlos Zorrinho, Sophia in 't Veld, Karoline Edtstadler, Andreas Schieder, Charles Goerens, Eva Maydell, Christel Schaldemose, Claudia Gamon, Richard Corbett ja Pedro Marques.

Sõna võttis Ursula von der Leyen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 13.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.


5. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt S&D ja ID taotlused järgmiste nimetamiste kohta:

CONT-komisjon: Lara Wolters (Paul Tangi asemel)

CULT-komisjon: Catherine Griset

JURI-komisjon: Lara Wolters (Kati Piri asemel)

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Rumeenia eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rumeenia eesistumisaja kokkuvõte (2019/2685(RSP))

Viorica Dăncilă (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Jake Pugh (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Viorica Dăncilă.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 16.06.)


8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 18.06.


9. Euroopa Komisjoni presidendi valimine

President andis teada, et kooskõlas kodukorra artikliga 124 seadis Euroopa Ülemkogu kandidaadiks Ursula von der Leyeni.

President tuletas meelde kodukorra artikli 124 lõiget 2.

Häältelugejateks määrati Ivan David, Christel Schaldemose, Jessica Stegrud, Raphaël Glucksmann, Paolo Borchia, Kateřina Konečná, Stéphane Séjourné ja Irena Joveva.

Toimus hääletus.

(Istung katkestati häälte lugemiseks kell 18.42.)


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 19.32.


11. Euroopa Komisjoni presidendi valimine (tulemuste avalikustamine)

President luges ette hääletuse tulemused.

Parlamendi koosseisuliste liikmete arv: 747

Parlamendi liikmete häälteenamuse saavutamiseks vajalike häälte arv: 374

– hääletanute arv: 733

– poolt: 383

– vastu: 327

– erapooletuid: 22

– kehtetuid hääletussedeleid: 1

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile) (16.7.2019 protokollilisa 1)

President andis teada, et Euroopa Parlament on kandidaadi ametisse valinud, ning õnnitles teda.

President märkis, et teavitab vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 3 kandidaadi valimisest ka nõukogu ning palub nõukogul ja Euroopa Komisjoni ametisseastuval presidendil seada vastastikusel kokkuleppel üles kandidaadid komisjoni liikmete ametikohtadele (P9_TA(2019)0002).

Sõna võttis Ursula von der Leyen (komisjoni valitud president).

(Istung katkestati kell 19.38.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 19.46.


13. Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamine (2019/2729(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claire Fox, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel, Özlem Demirel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nathan Gill (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dubravka Šuica, Isabel Santos, Ilhan Kyuchyuk, Lars Patrick Berg, David McAllister, Brando Benifei, Bernard Guetta, Francisco José Millán Mon, Marina Kaljurand, Urmas Paet, Željana Zovko, Tonino Picula ja Alexander Alexandrov Yordanov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Neena Gill, Martin Horwood, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Robert Rowland, Juan Fernando López Aguilar, Julie Ward ja Mick Wallace.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


14. Olukord Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2019/2730(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni Renew nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Philippe Olivier fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Robert Rowland (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Martin Horwood, Leopoldo López Gil, Isabel Santos, Samira Rafaela, Hermann Tertsch, Stelios Kouloglou, Ivan Vilibor Sinčić, Francisco José Millán Mon ja Julie Ward.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Carlo Fidanza, Lefteris Nikolaou-Alavanos, David Lega ja Beata Kempa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Izaskun Bilbao Barandica, Mick Wallace, Clare Daly, Milan Uhrík ja Sandra Pereira.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.7.2019 protokollipunkt 7.4.


15. Olukord Pärsia lahe piirkonnas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Pärsia lahe piirkonnas (2019/2731(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Herve Juvin fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Emmanuel Maurel fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sven Mikser, Klemen Grošelj ja Nacho Sánchez Amor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Clare Daly, Martin Horwood, Mick Wallace ja Thierry Mariani.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


16. Olukord Moldovas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Moldovas (2019/2737(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Marina Kaljurand fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni Renew nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Christina Sheila Jordan (fraktsioonilise kuuluvuseta), Siegfried Mureşan, Isabel Santos, Ramona Strugariu, Sergey Lagodinsky, Ioan-Rareş Bogdan, Viola Von Cramon-Taubadel, Andrzej Halicki ja Andrius Kubilius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Traian Băsescu, Thierry Mariani ja Michael Gahler.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 640.119/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Dionísio Bradford, Ochojska, Zambelli


1. lisa – Euroopa Komisjoni presidendi valimine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lamberts, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda Marín, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Viimane päevakajastamine: 27. november 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika