Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 21k
Сряда, 17 юли 2019 г. - Страсбург

6. Мерки по прилагане (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) No 142/2011 по отношение на проследяемостта на определени странични животински продукти и производни продукти (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на някои нежелани вещества в храните за животни (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от метилов естер на 2,5-дихлоробензоената киселина, мандипропамид и профоксидим във или върху определени продукти (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - срок: 24 юни 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от имазалил във или върху определени продукти (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - срок: 10 септември 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества ерукова киселина и циановодородна киселина в определени храни (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - срок: 13 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества цитринин в хранителни добавки на основата на ориз, подложен на ферментация с червени дрожди Monascus purpureus (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на наличието на Salmonella в месо от влечуги (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - срок: 12 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения I, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките за ликвидиране на преносимите спонгиформни енцефалопатии при кози и при застрашени породи (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - срок: 12 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от цифлуфенамид, фенбуконазол, флухинконазол и темботрион във или върху определени продукти (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - срок: 3 септември 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от амитрол, фипронил, флупирсулфурон-метил, имазосулфурон, изопротурон, ортосулфамурон и триасулфурон във или върху определени продукти (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - срок: 13 септември 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматизиращото вещество фуран-2(5Н)-он от списъка на Съюза (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - срок: 18 юни 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - срок: 17 юли 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията относно референтните точки за действие за неразрешени фармакологичноактивни субстанции в храните от животински произход и за отмяна на Решение 2005/34/ЕО (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - срок: 24 юли 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлормекват в култивирани гъби (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - срок: 14 юли 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнително изследване на положителни случаи на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при овце и кози (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - срок: 12 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на немски език на Регламент (ЕС) 2017/1151 за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - срок: 10 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 2020 година (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - срок: 13 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Директива на Комисията за изменение на приложения I, III, V и VI към Директива № 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Директива на Комисията за изменение на приложения I, II и ІII към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за 1-деканол, 2,4-D, ABE-IT 56, ципродинил, диметенамид, мастни алкохоли, флорпирауксифен-бензил, флудиоксонил, флуопирам, мепикват, пендиметалин, пиколинафен, пирафлуфен-етил, пиридабен, S-абсцисинова киселина и трифлоксистробин във или върху определени продукти (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - срок: 12 септември 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Директива на Комисията за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - срок: 10 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VІ към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Проект на регламент на Комисията за установяване на посочения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - срок: 13 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1230/2012 по отношение на изискванията за одобрение на типа на определени моторни превозни средства, оборудвани с кабини с удължена форма, и на изискванията за одобрение на типа на аеродинамичните елементи и оборудване за моторните превозни средства и техните ремаркета (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - срок: 11 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 582/2011 във връзка със спомагателните стратегии за контрол на емисиите (AES), достъпа до информацията от БД на превозните средства и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, измерването на емисиите в периоди на пускане при студен двигател и използването на преносими системи за измерване на емисиите (PEMS) за измерване на броя на частиците, по отношение на тежките превозни средства (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - срок: 13 октомври 2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност