Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. července 2019 - Štrasburk

6. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy některých nežádoucích látek v krmivech (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro methylester kyseliny 2,5 dichlorbenzoové, mandipropamid a profoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - lhůta: 24. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro imazalil v některých produktech nebo na jejich povrchu (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - lhůta: 10. září 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - lhůta: 13. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonely v mase plazů (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - lhůta: 12. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - lhůta: 12. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyflufenamid, fenbukonazol, fluchinkonazol a tembotrion v některých produktech a na jejich povrchu (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - lhůta: 3. září 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron a triasulfuron v některých produktech a na jejich povrchu (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - lhůta: 13. září 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění aromatické látky furan-2(5H)-on ze seznamu Unie (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - lhůta: 18. června 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - lhůta: 17. července 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise o referenčních hodnotách pro opatření pro nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu a o zrušení rozhodnutí 2005/34/ES (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - lhůta: 24. července 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlormekvat v pěstovaných houbách (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - lhůta: 14. července 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o další vyšetření pozitivních případů přenosných spongiformních encefalopatií u ovcí a koz (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - lhůta: 12. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - lhůta: 10. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2020 (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - lhůta: 13. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: JURI

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dekan-1-ol, 2,4 D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, mastné alkoholy, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepikvat, pendimethalin, pikolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, kyselinu S abscisovou a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - lhůta: 12. září 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy II a IV směrnice Rady 92/29/EHS, pokud jde o čistě technické úpravy (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - lhůta: 10. října 2019)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Návrh nařízení Komise, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků uvedených v nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - lhůta: 13. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1230/2012, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých motorových vozidel s prodlouženými kabinami a aerodynamických zařízení a vybavení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - lhůta: 11. října 2019)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o pomocné strategie pro emise (AES), přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla, měření emisí v době startu studeného motoru a používání přenosných systémů pro měření emisí (PEMS) za účelem měření počtu částic u těžkých nákladních vozidel (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - lhůta: 13. října 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 28. listopadu 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí