Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. juli 2019 - Strasbourg

6. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår sporbarheden af visse animalske biprodukter og afledte produkter (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimumsindhold af visse uønskede stoffer i foderstoffer (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 2,5-dichlorbenzoesyremethylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - frist: 24. juni 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af imazalil i eller på visse produkter (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - frist: 10. september 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for erucasyre og hydrogencyanid i visse fødevarer (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - frist: 13. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus) (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 for så vidt angår Salmonella i krybdyrkød (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - frist: 12. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foranstaltninger til udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos geder og udryddelsestruede racer (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - frist: 12. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion i eller på visse produkter (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - frist: 3. september 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - frist: 13. september 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet furan-2(5H)-on fra EU-listen (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - frist: 18. juni 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - frist: 17. juli 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om referencegrundlag for tiltag for så vidt angår ikke-tilladte farmakologisk virksomme stoffer, som forekommer i animalske fødevarer, og om ophævelse af beslutning 2005/34/EF (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - frist: 24. juli 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlormequat i dyrkede svampe (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - frist: 14. juli 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår yderligere undersøgelse af positive tilfælde af transmissible spongiforme encephalopatier hos får og geder (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - frist: 12. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den tyske udgave af forordning (EU) 2017/1151 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - frist: 10. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2020 (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - frist: 13. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag I, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF så vidt angår rent tekniske tilpasninger (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: JURI

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag I, II og III til Rådets direktiv 89/656/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 1 decanol, 2,4 D, ABE IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fedtalkoholer, florrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S abscisinsyre og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - frist: 12. september 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II og IV til Rådets direktiv 92/29/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - frist: 10. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Forslag til Kommissionens forordning om fastsættelse af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - frist: 13. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1230/2012 for så vidt angår krav til typegodkendelse for visse motorkøretøjer monteret med forlængede førerhuse og for aerodynamiske anordninger og udstyr til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - frist: 11. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår understøttende emissionsbegrænsningsstrategier, adgang til informationer fra køretøjets OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer, emissionsmålinger i perioder med kold motorstart og anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) til måling af partikelantal for tunge køretøjer (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - frist: 13. oktober 2019)
henvist til kor. udv.: ENVI.

Seneste opdatering: 28. november 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik