Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. heinäkuuta 2019 - Strasbourg

6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden jäljitettävyyden osalta (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksista eläinten rehussa (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2,5-diklooribentsoehappometyyliesterin, mandipropamidin ja profoksidiimin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - määräaika: 24. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse imatsaliilin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - määräaika: 10. syyskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse erukahapon ja syaanivetyhapon enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - määräaika: 13. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on sitriniinin enimmäismääristä punahiivalla (Monascus purpureus) fermentoituun riisiin perustuvissa ravintolisissä (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse salmonellasta matelijoiden lihassa (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - määräaika: 12. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I, VII ja VIII muuttamisesta vuohien ja uhanalaisten rotujen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden hävittämistoimenpiteiden osalta (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - määräaika: 12. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syflufenamidin, fenbukonatsolin, flukinkonatsolin ja tembotrionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - määräaika: 3. syyskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse amitrolin, fiproniilin, flupyrsulfuronimetyylin, imatsosulfuronin, isoproturonin, ortosulfamuronin ja triasulfuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - määräaika: 13. syyskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineen furan-2(5H)-oni poistamisesta unionin luettelosta (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - määräaika: 18. kesäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - määräaika: 17. heinäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyviä muita kuin sallittuja farmakologisesti vaikuttavia aineita koskevista valvonnan toimenpiderajoista ja päätöksen 2005/34/EY kumoamisesta (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - määräaika: 24. heinäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klormekvatin jäämien enimmäismääristä viljellyissä sienissä (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - määräaika: 14. heinäkuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen X muuttamisesta lampaissa ja vuohissa esiintyvien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden positiivisten tapausten lisätutkimuksen osalta (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - määräaika: 12. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 2017/1151 saksankielisen toisinnon oikaisemisesta (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2020 osalta (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - määräaika: 13. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/54/EY liitteiden I, III, V ja VI muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Komission direktiivi neuvoston direktiivin 89/656/ETY liitteiden I, II ja III muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1-dekanolin, 2,4 D:n, ABE-IT 56:n, syprodiniilin, dimetenamidin, rasva-alkoholien, floripyrauksifeenibentsyylin, fludioksoniilin, fluopyramin, mepikvatin, pendimetaliinin, pikolinafeenin, pyraflufeenietyylin, pyridabeenin, S-abskissihapon ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - määräaika: 12. syyskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission direktiivi neuvoston direktiivin 92/29/ETY liitteiden II ja IV muuttamisesta puhtaasti teknisten mukautusten osalta (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Ehdotus komission asetukseksi neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - määräaika: 13. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjä pidennetyillä ohjaamoilla varustettuja moottoriajoneuvoja ja moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin tarkoitettuja aerodynaamisia laitteita ja varusteita koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päästönrajoituksen lisästrategioista (AES), ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta, moottorin kylmäkäynnistysvaiheiden aikaisten päästöjen mittaamisesta ja kannettavan päästöjenmittausjärjestelmän (PEMS) käytöstä hiukkasmäärän mittaamiseksi raskaiden hyötyajoneuvojen osalta (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - määräaika: 13. lokakuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Päivitetty viimeksi: 28. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö