Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 lipca 2019 r. - Strasburg

6. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do identyfikowalności niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości niektórych substancji niepożądanych w paszach (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, mandipropamidu i profoksydimu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - termin: 24 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imazalilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - termin: 10 września 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego i cyjanowodoru w niektórych środkach spożywczych (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - termin: 13 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów cytryniny w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w mięsie gadów (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - termin: 12 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do środków zwalczania pasażowalnych gąbczastych encefalopatii u kóz i ras zagrożonych (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - termin: 12 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyflufenamidu, fenbukonazolu, fluchinkonazolu i tembotrionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - termin: 3 września 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrolu, fipronilu, flupirsulfuronu metylowego, imazosulfuronu, izoproturonu, ortosulfamuronu i triasulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - termin: 13 września 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu substancji aromatycznej furan-2(5H)-on (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - termin: 18 czerwca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - termin: 17 lipca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie punktów odniesienia dla działań kontrolnych, dotyczących niedozwolonych substancji farmakologicznie czynnych obecnych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające decyzję 2005/34/WE (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - termin: 24 lipca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloromekwatu w grzybach uprawnych (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - termin: 14 lipca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do dalszego badania pozytywnych przypadków pasażowalnych gąbczastych encefalopatii owiec i kóz (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - termin: 12 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzeniae Komisji w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2017/1151 uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008. (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - termin: 10 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok odniesienia 2020 (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - termin: 13 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-dekanolu, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodynilu, dimetenamidu, alkoholi tłuszczowych, florpiroksyfenu benzylu, fludioksonilu, fluopyramu, mepikwatu, pendimetaliny, pikolinafenu, piraflufenu etylowego, pirydabenu, kwasu S-abscysynowego i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - termin: 12 września 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki II i IV do dyrektywy Rady 92/29/EWG w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - termin: 10 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Projekt rozporządzenia Komisji ustanawiającego „wykaz Prodcom” – wykaz produktów przemysłowych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - termin: 13 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1230/2012 w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dla niektórych pojazdów silnikowych wyposażonych w wydłużone kabiny oraz wyposażenia i urządzeń aerodynamicznych stosowanych w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - termin: 11 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do pomocniczych strategii emisji (AES), dostępu do informacji z OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, pomiaru emisji w okresach rozruchu zimnego silnika oraz użytkowania przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) na potrzeby pomiaru liczby cząstek stałych odnośnie do pojazdów ciężkich (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - termin: 13 października 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności