Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. júla 2019 - Štrasburg

6. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá určitých nežiaducich látok v krmivách (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, mandipropamidu a profoxydimu v alebo na určitých výrobkoch (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - lehota: 24. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí imazalilu v určitých produktoch alebo na nich (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - lehota: 10. septembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kyseliny erukovej a kyseliny kyanovodíkovej v určitých potravinách (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - lehota: 13. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu citrinínu v potravinových doplnkoch na báze ryže fermentovanej červenými kvasinkami Monascus purpureus (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o baktérie rodu Salmonella v mäse z plazov (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - lehota: 12. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o opatrenia na eradikáciu prenosnej spongiformnej encefalopatie kôz a ohrozených plemien (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - lehota: 12. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyflufenamidu, fenbukonazolu, fluchinkonazolu a tembotriónu v určitých výrobkoch alebo na nich (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - lehota: 3. septembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí amitrolu, fipronilu, flupyrsulfurón-metylu, imazosulfurónu, izoproturónu, ortosulfamurónu a triasulfurónu v alebo na určitých výrobkoch (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - lehota: 13. septembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky furán-2(5H)-ón zo zoznamu Únie (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - lehota: 18. júna 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - lehota: 17. júla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie o referenčných hodnotách na prijatie opatrení v prípade prítomnosti nepovolených farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu a o zrušení rozhodnutia 2005/34/ES (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - lehota: 24. júla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórmekvátu v pestovaných hubách (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - lehota: 14. júla 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o ďalšie vyšetrenie pozitívnych prípadov prenosných spongiformných encefalopatií pri ovciach a kozách (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - lehota: 12. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nemecké znenie nariadenia (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - lehota: 10. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2020 (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - lehota: 13. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: JURI

- Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy I, II a III k smernici Rady 89/656/EHS, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Nariadenie Komisie ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 396/2005 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 1-dekanolu, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinilu, dimeténamidu, mastných alkoholov, flórpyrauxifén-benzylu, fludioxonilu, fluopyramu, mepikvátu, pendimetalínu, pikolinafénu, pyraflufén-etylu, pyridabénu, kyselinu S-abscisovú a trifloxystrobín v určitých produktoch alebo na nich (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - lehota: 12. septembra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy II a IV k smernici Rady 92/29/EHS, pokiaľ ide o čisto technické úpravy (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - lehota: 10. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - lehota: 13. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1230/2012, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie určitých motorových vozidiel vybavených predĺženými kabínami a na schválenie aerodynamických zariadení a vybavenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - lehota: 11. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o pomocné emisné stratégie (AES), prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla, meranie emisií pri studenom štarte motora a použitie prenosných systémov na meranie emisií (PEMS) na meranie počtu častíc, s ohľadom na ťažké úžitkové vozidlá (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - lehota: 13. októbra 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia