Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 14k
Onsdagen den 17 juli 2019 - Strasbourg

6. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller spårbarheten av vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter (D049993/06 - 2019/2736(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller gränsvärden för vissa främmande ämnen i foder (D057573/04 - 2019/2740(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 2,5-diklorbensoesyrametylester, mandipropamid och profoxidim i eller på vissa produkter (D059759/04 - 2019/2705(RPS) - tidsfrist: 24 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för imazalil i eller på vissa produkter (D059761/04 - 2019/2727(RPS) - tidsfrist: 10 september 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för erukasyra och vätecyanid i vissa livsmedel (D060604/05 - 2019/2751(RPS) - tidsfrist: 13 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för citrinin i kosttillskott baserade på ris som fermenterats med röd jäst (Monascus purpureus) (D060605/03 - 2019/2741(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller salmonella i reptilkött (D060702/03 - 2019/2747(RPS) - tidsfrist: 12 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna I, VII och VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller utrotningsåtgärder avseende transmissibel spongiform encefalopati hos getter och utrotningshotade raser (D060710/03 - 2019/2746(RPS) - tidsfrist: 12 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol och tembotrion i eller på vissa produkter (D060918/03 - 2019/2716(RPS) - tidsfrist: 3 september 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för amitrol, fipronil, flupyrsulfuronmetyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron och triasulfuron i eller på vissa produkter (D060920/04 - 2019/2750(RPS) - tidsfrist: 13 september 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet furan-2(5H)-on från unionsförteckningen (D061244/02 - 2019/2708(RPS) - tidsfrist: 18 juni 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (D061326/03 - 2019/2707(RPS) - tidsfrist: 17 juli 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG (D061419/02 - 2019/2745(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av vissa språkversioner av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (D061495/02 - 2019/2709(RPS) - tidsfrist: 24 juli 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klormekvat i odlade svampar (D061927/02 - 2019/2706(RPS) - tidsfrist: 14 juli 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ytterligare undersökning av positiva fall av transmissibel spongiform encefalopati hos får och getter (D062223/02 - 2019/2748(RPS) - tidsfrist: 12 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den tyska språkversionen av förordning (EU) 2017/1151 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) nr 1230/2012 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 (D062325/01 - 2019/2725(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället för referensåret 2020 (D062334/01 - 2019/2752(RPS) - tidsfrist: 13 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna I, III, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG vad gäller rent tekniska ändringar (D062403/01 - 2019/2744(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar (D062408/02 - 2019/2739(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauxifenbensyl, fludioxonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, pyraflufenetyl, pyridaben, S-abskisinsyra och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D062445/02 - 2019/2742(RPS) - tidsfrist: 12 september 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG (D062458/01 - 2019/2743(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna 2 och 4 till rådets direktiv 92/29/EEG vad gäller rent tekniska justeringar (D062524/01 - 2019/2726(RPS) - tidsfrist: 10 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D062555/01 - 2019/2724(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (D062619/01 - 2019/2728(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om upprättande av Prodcom-förteckningen över industriprodukter som avses i rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D062673/01 - 2019/2753(RPS) - tidsfrist: 13 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1230/2012 vad gäller krav för typgodkännande av vissa motorfordon försedda med förlängda förarhytter och av aerodynamiska anordningar och aerodynamisk utrustning för motorfordon och släpvagnar till dessa (D062687/02 - 2019/2735(RPS) - tidsfrist: 11 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 582/2011 vad gäller hjälpstrategier för avgasrening, tillgång till information om OBD och information om reparation och underhåll av fordonet, mätning av utsläpp under perioder med kall motorstart samt användning av ombordsystem för utsläppsmätning (PEMS) för att mäta partikelantal, med avseende på tunga fordon (D062755/02 - 2019/2749(RPS) - tidsfrist: 13 oktober 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

Senaste uppdatering: 28 november 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy