Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 8k
Сряда, 17 юли 2019 г. - Страсбург

13. Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (2019/2718(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Erik Marquardt, от името на групата Verts/ALE, Harald Vilimsky, от името на групата ID, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Lefteris Christoforou, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Kostas Papadakis, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Athanasios Konstantinou, Paulo Rangel и Juan Fernando López Aguilar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Jan-Christoph Oetjen, Magid Magid относно как предходният заместник-председател проведе разискването (Председателят направи разяснения), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Konstantinos Arvanitis, Milan Uhrík, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (Председателят припомни правилата за поведение на членовете на Парламента), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Ангел Джамбазки, Dietmar Köster, Antony Hook и Gianna Gancia.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos и Billy Kelleher.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Costas Mavrides, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza и Ibán García Del Blanco.

Изказаха се Christos Stylianides и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 17.28 ч.)

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност