Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

13. Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεσόγειο (2019/2718(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Erik Marquardt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Λευτέρης Χριστοφόρου, Claude Moraes, Dragoş Tudorache, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Karoline Edtstadler, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Magid Magid, Marco Campomenosi, Ruža Tomašić, Cornelia Ernst, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Paulo Rangel και Juan Fernando López Aguilar.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jan-Christoph Oetjen και Magid Magid επί της διεξαγωγής της συζήτησης από τον προηγούμενο αντιπρόεδρο (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Damien Carême, Laura Huhtasaari, Carlo Fidanza, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Milan Uhrík, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Magdalena Adamowicz, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Charles Goerens, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Claire Fox, Alice Kuhnke, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Clare Daly, Louis Stedman-Bryce (η Πρόεδρος υπενθυμίζει τους κανόνες συμπεριφοράς των βουλευτών), Balázs Hidvéghi, Javier Moreno Sánchez, Hilde Vautmans, Mara Bizzotto, Raffaele Stancanelli, Sylvie Guillaume, María Soraya Rodríguez Ramos, Angelo Ciocca, Angel Dzhambazki, Dietmar Köster, Antony Hook και Gianna Gancia.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Simona Baldassarre, Bettina Vollath, Valter Flego, Isabel Santos και Billy Kelleher.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Javier Zarzalejos, Julie Ward, Nicolaus Fest, Hermann Tertsch, Matthew Patten, Magdalena Adamowicz, Κώστας Μαυρίδης, Thierry Mariani, Domènec Ruiz Devesa, Alessandro Panza και Ibán García Del Blanco.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.28.)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου