Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Сряда, 17 юли 2019 г. - Страсбург

15. Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: (2019/2738(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Caroline Voaden, от името на групата Renew, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Sylvia Limmer, от името на групата ID, Jorge Buxadé Villalba, от името на групата ECR, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, и Eleonora Evi, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се Dolors Montserrat, César Luena, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, Joëlle Mélin, Anna Zalewska, Idoia Villanueva Ruiz, Bartosz Arłukowicz, Rory Palmer, Claudia Gamon, Michèle Rivasi, Joanna Kopcińska, João Ferreira, Nathalie Colin-Oesterlé, Javi López, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pablo Arias Echeverría, Clotilde Armand, Gina Dowding, Jadwiga Wiśniewska, Alexander Bernhuber, Monika Beňová, Karen Melchior, Michael Bloss, Stanislav Polčák, Francisco Guerreiro, Ljudmila Novak, Pär Holmgren, Adam Jarubas, Maria Spyraki, Радан Кънев, Lídia Pereira, Christophe Hansen, Gheorghe Falcă, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Андрей Новаков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Magdalena Adamowicz, Eric Andrieu, Judith Bunting, Ангел Джамбазки и Kostas Papadakis.

Изказаха се Christos Stylianides и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 28 ноември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност