Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2019)


3.1. Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 και B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Οι Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman και Antony Hook παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jordan Bardella, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Maria Grapini και Phil Bennion.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.


3.2. Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 και B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Οι Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima και Sheila Ritchie παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Susanna Ceccardi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ιωάννης Λαγός, μη εγγεγραμμένος, και Maria Arena.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Jackie Jones και Irina Von Wiese.

Παρεμβαίνει οι Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου