Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

(Αρχή της συζήτησης: βλ. σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2019)


5.1. Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 και B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Οι Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler και Ramona Strugariu παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής, εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.7.2019.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sophia in 't Veld, Claire Fox (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Romeo Franz και Marco Zanni.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου