Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0013/2019

Συζήτηση :

PV 18/07/2019 - 3.1
CRE 18/07/2019 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0004

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

7.1. Η κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 και B9-0023/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0013/2019

(αντικαθιστά τις B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 και B9-0023/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann και Gina Dowding, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko και Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0004)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0019/2019 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου