Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0014/2019

Συζήτηση :

PV 18/07/2019 - 3.2
CRE 18/07/2019 - 3.2

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.2
CRE 18/07/2019 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0005

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

7.2. Η κατάσταση στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 και B9-0030/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0014/2019

(αντικαθιστά τις B9-0014/2019, B9-0027/2019 και B9-0030/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0005)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 και B9-0029/2019 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Martin Horwood επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου