Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2734(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0012/2019

Συζήτηση :

PV 18/07/2019 - 5.1
CRE 18/07/2019 - 5.1

Ψηφοφορία :

PV 18/07/2019 - 7.3
CRE 18/07/2019 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0006

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο

7.3. Η κατάσταση στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές και τους Ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 και B9-0025/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0012/2019

(αντικαθιστά τις B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 και B9-0025/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της ομάδας Renew·

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter και Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil και Alexandr Vondra, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0006)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0020/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Petras Auštrevičius, πριν από την ψηφοφορία.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου